De archiefbescheiden die bij het Gemeentearchief Zaanstad berusten zijn in beginsel openbaar. Er zijn echter uitzonderingen op de openbaarheid. Deze gelden voor zowel overheidsarchieven als particuliere archieven. De toegang kan op grond van de Archiefwet 1995 beperkt worden vanwege:

  • De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • De kans op onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden

Bovendien kan de toegang beperkt worden wanneer er sprake is van bijzondere persoonsgegevens volgens de criteria van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u tóch inzage wenst in archieven die beperkt openbaar zijn, dient u u een schriftelijk verzoek in te dienen. U vindt het formulier hier. Hierin leest u welke gegevens vereist zijn en over het verdere verloop van de procedure. De gemeentearchivaris of diens plaatsvervanger neemt het verzoek in behandeling en weegt uw belang af tegen de reden waarom het archiefstuk beperkt openbaar is.

In sommige gevallen kan alleen de eigenaar van het archief ontheffing verlenen. Dan moet het verzoek aan de eigenaar gericht worden. In dat geval wordt u door ons doorverwezen.