Uw zoekacties: Polder Assendelft, later het Waterschap Assendelft
xWA-0002 Polder Assendelft, later het Waterschap Assendelft
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

WA-0002 Polder Assendelft, later het Waterschap Assendelft
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Begrenzing:
Volgens het bijzonder reglement voor de polder Assendelft, opgenomen in provinciaal blad nr. 26 van 1934, grenst deze polder ten noorden aan de sloot, die langs de noordzijde van de Clamdijk is gelegen, tot aan de dijk langs de Nauernasche vaart en de grens aldaar oversteekt; ten oosten aan de Nauernasche vaart tot aan een punt in het oostelijk verlengde van de zuidelijke grenslijn van het erf van de voormalige watermolen de Student, kadastraal bekend gemeente Assendelft, sectie D, nr. 2220.
Daar steekt de grens de dijk langs de Nauernasche vaart over, en loopt dan westwaarts langs de zuidelijke grenslijn van voornoemd erf tot aan de omringdijk van de Drooggemaakte Veenpolder, langs welke dijk zij loopt, zover deze de Drooggemaakte Veenpolder voor een gedeelte aan de oostzijde en aan de noord-, west- en zuidzijde omgeeft, tot aan de dijk langs de Nauernasche vaart. Daar steekt de grens deze dijk over en loopt dan zuidwaarts langs de Nauernasche vaart tot aan de buiten- of westkant van het westelijke binnenhoofd van de schutsluis te Nauerna.
Van daar loopt de grens langs de buitenzijde van de westelijke muur van de genoemde schutsluis tot de afrit van de brug over die sluis, steekt deze afrit in rechte lijn over naar de van de dijk afgekeerde zijde van de binnenberm van de Assendelverzeedijk, loopt dan langs die zijde en langs de van de dijk afgekeerde zijde van de St. Aagtendijk voort tot aan de noordzijde van de nieuwe overdijking, waar de Groenedijk aanvangt.
Steekt daar de laatstgenoemde dijk over, gaat van daar voort langs de buitenteen tot de Nieuwendam, steekt in noordoostelijke richting over naar de buitenteen van de Lagendijk, welke buitenteen zij dan verder volgt tot aan de bovenvermelde sloot bij de Clamdijk, alwaar de grens, de Lagendijk overstekende, zich aansluit aan het punt waar deze grensbeschrijving is begonnen.
Twee polderdelen:
De polder wordt in twee delen gescheiden door de Clam- of Zijdewindsdijk, waarop de Zaanlandsche Communicatieweg ligt. De delen worden Noorder- en Zuiderpolder genoemd.
Onderhoud dijk met Zaanlandsche Communicatieweg:
Deze binnendijk met weg was vroeger ten laste van de directie van de Zaanlandsche Communicatieweg. Hij is in 1924 bij de provincie in eigendom, waarmee het beheer en onderhoud mede zijn overgegaan.
Wegenonderhoud:
De polder is belast met belangrijk wegenonderhoud, voornamelijk van de Dorpsweg van Buitenhuizen naar de grens van de gemeente Krommenie. In de kosten van deze weg heeft de gemeente Assendelft gedurende 30 jaren een bijdrage verleent van fl. 14.000,- per jaar.
Bemaling:
De Noorderpolder wordt bemalen door het gemaal De David, een draaistroom-electromotor van 85 P.K., door middel van riemoverbrenging gekoppeld met een centrifugaalpomp, bij Krommenie uitslaande op de Nauernasche vaart (Schermerboezem).
De Zuiderpolder wordt bemalen door het gemaal De Landbouw, een Dieselmotor van 80 P.K. met centrifugaalpomp, bij Nauerna uitslaande op zijkanaal D (IJboezem).
Schutsluizen:
Er zijn twee schutsluizen, waarvan de ene de Noorderpolder en de Zuiderpolder verbindt, terwijl de andere bij Vrouwenverdriet gemeenschap geeft met de Nauernasche vaart (Schermerboezem).
Uitwateringssluis:
Bij Nauerna ligt een uitwateringssluis voor het motorgemaal.
Duikers:
In de kolkdijk van het motorgemaal bij Nauerna en in de vaartdijk bij het electrische gemaal bij Krommenie lagen duikers, tot het inlaten van water bestemd, welke echter zijn verwijderd. In de Groenendijk of oude Assendelverdijk is een doorlaat, genaamd het Langelaandersluisje, waardoor de polder de Noorderbuitendijken zijn water afvoert op de polder Assendelft. Deze doorlaat wordt onderhouden door het hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier, op welke instelling bij haar oprichting in 1919 de onderhoudsplicht van het toen opgeheven heemraadschap van de St. Aagtendijk is overgegaan.
Peil:
Het zomer- en winterpeil van de polder is voor het noordelijk deel 1.59 meter-N.A.P. en voor het zuidelijk deel 1.49 meter-N.A.P.
Belastbare Oppervlakte:
De belastbare oppervlakte is 2069.40.20 hectare.
Heffing gebouwde eigendommen:
Voor de gebouwde eigendommen wordt in de omslag bijgedragen.
Regeling Omslag:
De omslag wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen geschiedt volgens regels, die door hoofdingelanden onder goedkeuring van gedeputeerde staten zijn gesteld;
voor gebouwde eigendommen naar de belastbare opbrengst volgens de kadastrale leggers en voor die leggers onbelaste percelen naar de belastbare opbrengst voor de lastenheffing van het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier; voor ongebouwde eigendommen bunder bundersgelijk.
Bemaling andere waterschappen:
Tot de taak van de polder Assendelft behoort naast de bemaling van de binnen zijn grenzen gelegen gronden de bemaling van de polder de Buitenlanden onder Assendelft en Wijk aan Zee en Duin, de Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft en de binnengedijkte buitenlanden, genaamd de Noorderbuitendijken, voor zover deze waterschappen hun water op de polder Assendelft doen afvloeien.

Indien omtrent het buiten werking stellen of hervatten van de bemaling tussen de daarbij belanghebbenden verschil van gevoelens ontstaan, wordt de beslissing daaromtrent opgedragen aan Gedeputeerde Staten.

De polder Assendelft is verplicht het water van de genoemde waterschappen steeds vrijelijk in zijn gebied te laten afvloeien, tenzij wegens een gebrek aan de bemalingsinrichting of de daartoe behorende kunstwerkende polder genoodzaakt is de bemaling buiten werking te stellen. In dat geval geven dijkgraaf en heemraden van de oorzaak, welke tot het stilzetten der bemaling leidt, kennis aan de besturen van genoemde waterschappen.

Van het nadelig saldo van de rekening van de bemalingskosten wordt jaarlijks door de besturen van de andere polders aan het bestuur van de polder Assendelft een evenredig gedeelte van dat saldo voldaan. Welk gedeelte, wordt bepaald door een breuk, waarvan de teller voor elk waterschap gelijk is aan het aantal binnen dat waterschap gelegen hectaren grond, welke op de polder Assendelft afwateren, en de noemer wordt gevormd door het totale aantal hectaren, welke door laatstgenoemde polder worden bemalen.

Bijdragen voor wegenonderhoud door gronden buiten het waterschap:
De gronden in de polders Buitenhuizen, Noorderbuitendijken, de Buitenlanden en het Woud (respectievelijk 103.30.20, 21.41.30, 216.24.87 en 5.00.34 hectare), vroeger tot de polder Assendelft behoord hebbende, maar bij de invoering van het reglement van 1856 (provinciaal blad nr. 102) daarvan afgescheiden, zullen ter vergoeding van de jaarlijksche bijdrage in de kosten van de wegen, tot hiertoe van hen geheven, jaarlijks een bijdrage aan de polder Assendelft betalen, berekend tegen 58 cent per hectare.

De verplichting tot betaling van deze bijdrage kan voor elk perceel afzonderlijk worden afgekocht, door uitkering aan de polder van een bedrag, berekend tegen fl. 25,- per hectare.
Bijdrage van de Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft:
De Drooggemaakte Veenpolder te Assendelft zal wegens uitkoop der verplichting, om met de polder Assendelft de gemeene polderkosten te betalen, aan de polder Assendelft jaarlijks betalen een som van fl. 388,54. Deze bijdrage zal kunnen worden afgekocht tegen een onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten te bepalen bedrag.
Vrijstelling percelen in de Vliet:
De percelen in de Vliet worden door het bestuur van de polder Assendelft wegens zijn bijdragen aan het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier niet aangeslagen.

Aanslag Drooggemaakte Veenpolder en polder het Woud:
Wegens de aanslag, welke de polder Assendelft (overeenkomstig volgnummer 22, onder 24, van staat A, behorende bij art. 151 van het reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier) aan het Hoogheemraadschap verschuldigd is, wordt door de Drooggemaakten Veenpolder onder Assendelft en door de polder het Woud jaarlijks respectievelijk fl. 306,- en fl. 5,10 terugbetaald.
Bestuur:
Het bestuur wordt uitgeoefend door een college van dagelijks bestuur en een college van hoofdingelanden. Het college van dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf en vier heemraden, dat van hoofdingelanden uit tien hoofdingelanden.
De dijkgraaf en de heemraden:
De dijkgraaf en de heemraden worden benoemd door de Koningin. Hoofdingelanden maken daarvoor een aanbeveling op van drie personen. Hoofdingelanden worden door stemgerechtigde ingelanden verkozen met kandidaatstelling.
Voor stemrecht en verkiesbaarheid komt naast grondbezit van één hectare in aanmerking bezit van gebouwd eigendom, aangeslagen tot een gelijk bedrag als één hectare grondbezit.
Ingevolge het besluit van Provinciale Staten van 13 september 1971 is er een nieuw waterschap gevormd: Het Waterschap Assendelft. Hierbij werd de polder Assendelft opgeheven.
Bron:
De zeeweringen en waterschappen van Noordholland.
1e uitgave bewerkt door Mr. G. de Vries Azn, 1864. (Signatuur bibliotheek: 6 G 25)
2e uitgave bewerkt door Jhr. Mr. J.W.M. Schorer, 1894. (Signatuur bibliotheek: 11 B 40)
3e uitgave bewerkt door D. Kooiman, 1936. (Signatuur bibliotheek: 10 D 29).
Kenmerken
Datering:
1675 - 1979
Gemeente:
Assendelft
Omvang in meters:
7
Toegang:
Inventaris
Openbaar:
Ja
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zaanstad. Toegang WA-0002 Polder Assendelft, later het Waterschap Assendelft
VERKORT:
NL-ZdGAZWA-0002
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS