Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
28 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 2
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2
 •  | volgende  
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
11
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
12
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
13
Jaar:
1651
(?)
foo buyten als binnen , airede gemaeckt ende noch te raaec-ken ( raaec-ken ) , tot het corpus van't voorgeroerde nieuwe werckeenig-fins ( werckeenig-fins ) gehorig ( voor foo veel de felve by defen jegenwoordigen Accorde , tot yemands byfondere lafte niet en werden ge-bracht ( gebracht ) ) fiillen gemaeckt , gerepareert , ende onderhouden werden tot gemeenen kofte ende lafte van alle de geene die in ' t voorfz . nieuwe werck ge-erft fullen zijn .
Art . xix .
De oude gerechtigheydt en gewoonlijcke Schouwe van Schout ende Schepenen van den banne van Weft-fanen , ende van Schout ende Schepenen van de Kae-dijck refpeótive , blijft in haer geheel ende ongeprejudiceert .
Art . xx .
" Niemand fal eenig Erf-mogen approprieren of gebruyc-kentot ( gebruyc-kentot ) Lijm-fiederye ( Lijm-fiederye ) , Traen-kokerye , Leer-touwerye , ofte Stijffel-makerye .
Art . x x ï *
De gemeene ge-erfden aen de Zuyd-zijde van de Nieuwe Haven fullen t ' allen tijden als hen-luyden dat fbude mogen goet-duncken ( goet-duncken ) , nieuwe Erven mogen maecken buyten tegen den Zuyder-dijck ( Zuyder-dijck ) aen , ende in fulcken gevalle daer toe mo-gen ( mogen ) doen wech-graven de Ooft-waertfte Kaey aen de voorfz . Zuydt-zijde , ter breette van de nieuw-gegraven Sloot aldaer , omme hare Vaerte door den voorfz . Zuyder-Dijck ende Sloot , ten gemeenen dienfte van de voorfz . buy ten-Erven , te mogen hebben ; mits dat de felve ge-erfden haer altijdt naer den innehouden van defen jegenwoordigen Accorde fullen
B gedra -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
14
Jaar:
1651
( 10 )
gedragen , ende dat de Brugge , platingen , ende alle andere wercken met den aenkleven van dien , by haer particulierlijck fullen werden bekoftigt .
Art . xxii .
Ten eynde ' t geene voorfchreven ftaet in alle poincten en-de ( ende ) deelen ten meeften nut ende oirbaer mach werden ge-ef-feótueert ( ge-ef-feótueert ) , mitsgaders van nu aen ten eeuwigen dagen ftricte-lijck ( ftricte-lijck ) geobferveert ende onderhouden , foo fullen de ge-erf-den ( ge-erfden ) in ' t voor-geroerde werck van de Nieuwe Haven , of ' t meerendeel van dien , van j are te j are , by lotinge , Hellen ende committeren vijf mannen uytten naren , daer van altijds twee fullen werden gecontinueert , de welcke mitsdefen ende nu voor als dan gegeven ende verleend werdt volkomen laft , macht , ende Autoriteit omme alle wercken , ten gemeenen la-fte ( la-fte ) van de ge-erfden ftaende , ten oirbaer te doen maecken , en-de ( ende ) onderhouden , ende de koften van dien van de felve ge-erfden ( ge-erfden ) op te gaderen ende t'ontfangen : Item , omme forg-vuldiglijck ( forg-vuldiglijck ) toe te fien ende te vigilerendatdefenjegenwoor-digen ( vigilerendatdefenjegenwoor-digen ) Accorde in alles wel ende punótuelijckwerde nageko-men ( nagekomen ) ende geachtervolgt : Dienvolgende alle onwilligen ende gebreeckigen daer toe by de gereedfte en bequaemfte midde-len ( middelen ) van Juftitie te conftringereu . Ende of'tfaecke ware dat yemandt in gebreecke bleve eenig werck , t'zijnen particulieren lafte ftaende , naer behoren te maecken , in fodanigen gevalle lullen de voorfz . Gecommitteerden ( nae dat zy den gebreki-gen ( gebreki-gen ) dien aengaende drie weecken te vooren fullen hebben gewaerfchuwt ) het ongemaeckte werck dadelijck felve doen maecken tot kofte van den gebreeckigen .
Art .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
15
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
16
Jaar:
1651
("')
Dirckszoon Sluyck , Jan Corncliszoon Dol-phyn ( Dol-phyn ) , Cornelis Adriaenszoon Kuypcr , Cor-nells ( Cornells ) Pauwelszoon } Cornells Dirckszoon Aris , Gerrit Simonszoon , Jacob Claeszoon Brooker , Cornelis Dirckszoon Sluyck , Dirck Janszoon Lenaerts , Klaes Arentszoon Koe-man ( Koeman ) , Aris Janszoon Mataris 3 f « Claes Dircks-zoon ( Dirckszoon ) Nomes , elck Vooreen Vier-en-twintigJle < Part ^ te famen Participanten en Eygenaers Van de Nieuwe HdVen , met de ErVen ende Verdere gerechtigheden dder toe gehoor ' ig , leggende be^iiyden den Hogen - dijek . of Zee-burg aen de Weft-^ijde VanZaerdam . Ver-Warende ( Ver-Warende ) ende te kennen gevende de Voornoemde com-paranten ( comparanten ) , alle woonachtig in den hanne Van Weft-jo-nen ( jonen ) , dat xy •> h Letlme Refumtie ende rijpe Exa-minatie ( Exa-minatie ) Van den onder lingen Accorde Voorengaende , bevonden hebben denfelven in alle jijne point en , deelen ^ ende ^ Articulen te wefen conform hacr-luy der beftuyt , meyninge , ende intentie , ende dat ^ y comparanten dienvolgens daer inne als noch gej anient lijck . bewillig-den ( bewilligden ) : ( Belovende Voor haer hare ErVen ende nakome-lingen ( nakomelingen ) , elck , in den fijnen , alles wes in den Voorgeroer-den ( Voorgeroerden ) Accorde VerVatet ende begrepen is , endeyder lidt Van dien wel Vajl ende onVerbreeckebjck tefullen on-derhouden ( onderhouden ) , nakomen , ende achtervolgen ; fonder daer tegens yets te doen ofte te attenter en } direclelijck noch
indi -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
17
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
25
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 2
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2
 •  | volgende