Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
8.011 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
8
Jaar:
1640
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
38
Jaar:
1640
«* Befchrijvinghe
bJtbieljan © rbojp ( ooenbe piefen in ltoincm «* I lanot gtitiï alien to'oerm ) terftont cat 2&obe gefonben ftrb'jc nd b ? ' 3acrlemmerjï enbe na ben genen öie baec bt > gbefeten toatcn om hulp enbe bpftanbt / enbe batfe fa ace itae b scrj bic gbenaomen toaren/ttacr bact bp ge * boceftt nebben of bat bte ban^actlem ftcnbe bc biant traenen / ban felfó glicboomcn fijn / om berber in tal tcfocften : © an bepbc ban genomen toojbenben fin itptbc ïiömttOMjcbbattflactfaui *.
^ it ücrftgöcn öic gtjcbuxwn / X)an € röo?p en bc poonertf mede SDt ï)acrlemtJanöcc^)teC»e .
* t©e Santpoort ( banbc toelcteliiergebjatftgcmaett toon en baas fo gelegen niet/om actt te noemen ( boor bc <$ jerf)tcr-©?tefen ) als » <© ttt-£aianben/baant bet felbe lach op ben f cftroom / bic bem inbe meetenttbo noemt PH/üus be supfact See ) ncber ffo?t / baaer boo ? fpte beter Ijcbben mogljcn bomen aen fiacre ftroo * men enbe paden / met fcbiipten / enbe $)> ep:-Caggben ( bic boen beel int gbcbjuprh toaren ) alfoo onber ) m > göenbe gupber ^ ecffcfic lEecren/cnbebe mater * ftrocmen / goeben boojganeb gbegljebcn nebben / mot baer noefibcel plaetfeh nieten baacrenbie toaer ba » © enrtocnt honbe beletten .
<© ocn en brrninbcrfac be^jert)tcr-©n'efen geen te * gentocee/alfoo fp fonbcrliinberin öcnnemerlanbt / gfteftoomen fijn / om be loipen albaer te plonberen / enbe bermeeftcren / enbe boomameltjehr <© ut-5Kaan * ben / ober mtbttf ' tbcrbe lagb banbc plactfe / bic baer tetttonbt / met macht enbe tjulpe onberftanbt / öon * bc boen .
3&aerentegbcn be Santpoort latfi faicltt onbcrlaer lem/jaealcf oiberlMcr Uleugnclcnbcfcflcrmt ( in * bim baer alfbocn een ^ ant-poo?t gftctoceft i*'toelefi
• tori
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
46
Jaar:
1640
 
 
 
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
55
Jaar:
1640
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Sanerdams bloeme-crans, met verscheyde zedige zangen, en stichtelijcke rijmen, t´samen-gebonden.
Pagina:
244
Jaar:
1645
 
 
 
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
63
Jaar:
1640
Van Out-Zaandcn . 59
Badt . Cap . 18 . booibcgratrvnebnipenen/ban^ou ïanöt enbe geelanbt befioimbt/c nbe ba-toccil/toiènfli
OtontücHtffCii)CliC^«etIoannus Douia befit Gout > hoeven Foli 79 .
© oo?t « nebben fit [ weten toryfn gficnomen / nae be
toOtMOlaCtfC ban Willem van Zaandeu , Op fjCtvDOJp ban Zaandendam . tnbC © CCtlljCttfiept ban baanden gc *
icgficn / bact fiebben <(» oócfi ncbcrgcbjoiuetvcnbc ont berbe gficfiarf t / ai toat fp henben 1 nptrbcpnibe tor dc gconbe toe / btiptf / enbe © off / foo timet tegficntoooj * " bief ) geen teeclten mccc obcrgliclatcn té / uoctocl nice I bed garen bcrlebenonfcboojonbetö/norn morijtcn ficivccn fioogbc grom enbe tfonbamcntban'tuoo :-
nocmöe Stamhuvs ran Zaanden,toClCUe bOOIbe ti)t Clt *
be in mm bc $ U ertri ) c % I gfieljccl is " af gljefrijaeft en *
begfteficcht . Six iiit © crbeftcttccrcn ban be tocom'ngc bn * $> ee *
rcn ban Saanbcn / met be gljebottbxn baet orite cnbt
btc berbjanbttoojben / fiebben be onberfacten banbe i llcevlncntjeubt ban Saanben bare < Onbe nantbeften / } pjebilcgie enbe bipficben bcrlooien ' enbe fï » fijn boo ? ] ftetbicr grfiecl berteertenbebcrgaen / foo batter mets *
obcrgfieblcbcncnisJ .
3Dc € belen bes Eanbtö / enbe $ co?tercn bcr M>t & . ben/btc be } pbc banbe obcrleeben « 0;abc ftictben/met \ betoclgficbotncnlnpbenenbc gficmepncnbolthcban
ïSjollanbt / homcnbebcutbcfefacfKc bpcen/omboU I fcomnitojaerfte ober bet trautocloofefeptte nemen / I licbbcttfe beflootett / enbe met ccitt bcbcflt cfit / befegeit I cube belooft batfc ban fnleb ecn onbaet ettbe f&oo?bt /
acn baren retfttcn Xantö Deere gcbaen nimmermeer I & oen/mace altoos üwaecne boen / enbe alle bie bcr I peeren ban Sfiemftetbatt 3©ocrbcnban JDelffcn &. ri b!oetbcrtoaiitcntoaren berbolgfirnfoubrn / % te bie ! fffflacDte bic batröabt f fj enbe ftOuibitbbaeracn toa * • ..~ ren
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Vaderlyke vermaninge over Hand. xx: vers 28. in een bevestigings-rede, uitgesproken op den 23 july dezes jaars 1747. aan do. Wilhelmus Wilhelmius J.z. en W.n. [...] Bedienaer des h. euangeliums te Westzaan.
Pagina:
9
Jaar:
1747
PREDIKATIE , f
Zy kondenze ook niet inhouden , wanneer deze heilige Man hen erinncrde , hoe dat hyze drie jaren lang gedient had in zyn verblyf in Azien , met het herte van een Vader , met een ongelooflyke naerftigheit , by dage en by nachte , en hoe hy nu opging na Jeruzalem door drift en aanporringdes Heiligen Geeftes , daar hy voorzag en wilt by ' t licht van die Geeft , die verdrukkingen , die hem daar zouden over-komen ( overkomen ) , en hoe hy zich fchikte om zich te verkloeken , en te verdragen alle de beproevingen , op welke God hem zou-de ( zoude ) ftellen , niet anders wenfchende , als om zyn loop te voU brengen , en den Dienjl , welke hy van den Heer e ontfangen had , em te betuigen het Eiiangelium der Genade Gods , vers 24 . en hen verzekerende , dat zy zyn aangezicht niet meer zouden zien , vers 25 . Maar zich nu ziende op ' t point om eeuwig van hen tefcheiden , en voorzag , dat , gelyk de Ifraëliten by Mo fes zyn afwezentheit , een Gulden Kalf maakten , de Satan ook zyn afwezentheit zoude p-ebruiken , om wolven onder hunne'Schapen te zenden , valfche Leeraars en arglifti-ge ( arglifti-ge ) verleiders , die de Kudde niet zouden fparen , vers 29,30 . Zoo tracht hy zyn Geeft , zy n y ver en zyn zorge voor de Scha-pen ( Schapen ) te laten blyven by derzelver Leiders . Hy beveelt hen de zorge over zich zelve , en over de geheele Gemeinte , en om hen daar toe krachtiger fpoorllagen te geven , zoo bid hy en bezweert ze by de Oppermacht des Heiligen Geeft , die hen in hunne Bedieninge geftelt haddë , by de waerdigheit en heerlykheit van hunne Bediening , als die van God tot Herders , en Biffchoppen , enOpzienders daarover geftelt waren , en by de heerlykheit van dat lichaam , als't welk God zelfs met zyn dierbaar hertebloed gekocht hadde : Hebt acht , zegt hy , op u zeken , en op de geheele Kudde , ever welke de Heilige JJeefi u gejlelt heeft tot Opzienders , cm de Gemeinte Gods te weiden , die hy met zyn e
En dat zyn de woorden , die ik heb uitgekozen , om ze met Overgang Uwe Aandacht , in deze tydsomftandigheden , te behande - '° f -' ' : kn , die Paulus fprak by gelegentheit van zyn affcheid van
A 3 ie .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
66
Jaar:
1640
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Vaderlyke vermaninge over Hand. xx: vers 28. in een bevestigings-rede, uitgesproken op den 23 july dezes jaars 1747. aan do. Wilhelmus Wilhelmius J.z. en W.n. [...] Bedienaer des h. euangeliums te Westzaan.
Pagina:
10
Jaar:
1747
6 BEVESTIGINGS -
deGemeinte vanEphezus , zal ik gebruiken by gelegentheid van niyn eerfte Leerreden tot u , en de aanbieding en Inhul-diging ( Inhuldiging ) van uwen Leeraer , om hem daar mede zyn plicht , die hy zelfs wel weet , te erinneren , en hem , by al wat hem dierbaar is , te betuigen , endaar toe op tefchranderen met zulken ernft , als een hoog bedaagt man aan een jongere , als een Dienaar van den Heere Jezus aan een Mededienaar , als een tederhertigft Vader , aan een tedergeliefden Zoon , die de ftut en trooft van zyn oude Vader is , doen kan , en u ook tevens tot uwe betrachting ontrent hem , als uwen Herder en Opziender op te wekken , die ik hoop , en ver-wagte ( ver-wagte ) , datgy met dezelve ernft , yver , en bewogen herten zult opnemen en aanhooren .
Drie zaken zyn'er in onze woorden , daar wy onze aandagü op moeten veftigen .
I . De Plichten van een getrouw Dienaar des Heilig -
doms , in deze woorden : Hebt acht op u zelven , en op
de geheele Kudde . II . Op de aart en natuur van hunne bedieninge , en dat
is : Datze Opzienders op de Kudde moeten wezen , en dit
weiden . III . De heerlykheit en waerdigheit van die bedieninge : Als ( a ) die gaat over de Kudde Gods , ( b ) van hunne Com-miflle ( Com-miflle ) , over dewelke de Heilige Geeft hen heeft aan-geftelt ( aan-geftelt ) ; ( c ) van wegens dedierbaarheit van die Kud-de ( Kudde ) , die hy als ' t allerdierbaarfte juweel met zyn herte-bloed ( herte-bloed ) gekogt heeft ; en dat zyn die drie heerlyke voor-werpen ( voorwerpen ) , die opgefloten zyn in myn Text , en onder Gods gunftige onderfteuning de ftoffe van myn reden , en ' t voorwerp van uwe aandagt zullen wezen . Myne Hede druipe als een regen , myne Leere druipe als < een dauw , als een ftofregen op de grasfeheutkens , ea ais droppelen op ' t kruid !
( a ) Wat
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
76
Jaar:
1640
yZ Befchrijvinche
toaS oeffenentie tnbcn «© oMoogne / toaet bot » ïjp oorb . c«t bcrmaeracn / enbe Cloetlt maebigben naittefgbe burenbc ben ootfogb tiiifciicïi bc < Sngdffe enbe jPra»-ftïtc ( jPra»-ftïtc ) ) bcrcreegïjen beeft enbe bp bc ïitftojtfclmjbcrjJ « et beftenbt i $ gctoojbcn / als boojnaemelijcft bp I°-han ( I°-han ) Froifard ( bie ontrent ben glare 1400 . ftetff ) ih 0>it eerfie enbe tbicbrDocch fijner Cromjcftciv bte banbeti |$;: riiicftl)tptbangaanben alfoo toebcrom gefcomen fnnbc onber enten ( Kfanbcmtl^-er/Tjebben bet gclucft « tlfbocn nocf ) niet gljcfjab tl bat be feïbe motijtc ober ; ftsnicnomliacr ellenbiglKH enbe © eftrfatcnftactte öemebtercn citbc ten belten te Delpen febitftentoant I tptytw meeftalbuptcn behalen ban ^ ollanbttoatf fjaubmbe/oitt bc toapenen te öanteren/aoeft en fieb < I ben fp geen gftelcegentfjcpt göeljabtombem tjaereit I itoobt enbe ftoaertebcben te ftennen te geben toant at * 1 ïefjare öan : befïe>j/ïjicbtlegten/cnbc recöten boo ? fret I Utter berteert cube berfionben toaren .
gnbett gare 1 w . troeft ^ ecr Ian tttet fijns bioc > bertf ;§ conc i \\ aoft-Dncfïanbt / aitoact fp tegbentf ' be ©? tefrn'booionboo?fic!)ttc[)e»t)ongftclucïucl)IötB ftrebcn / foobatbaetmeefte © oicb / « Gtóabe toUlem i felfs / mïic ontrenbt btcröonbert ïïtbbaö ertoe bwo-me ( bwo-me ) toapentciirsf gbcblcbcn fijn / baer be boajnaemUe af toaren iic öcer ban ^ oojH/ban 3ttgnc tnl|enegou « I toe/ban ïDakourt/ban jBannp/ban intoning / ban Sjarittftcbf nvt Zctiant/m banber fBcrtoebe/saen refteeren'«©eriït mettenüaerbe iBillent ban $ aelb < [ totjeh / ^ pmott enbe SMttlt ban « Eepltngften / €> lt>tje ban 2*ftferen / lofom tfrpmer / enbe 3©iHem ban jRonbtfoo?t/©ircft ban ^ antftoift barman ban jêtoteten/i?lo3iö battber jEcrtocn / « Octgïjtcrban ^ paentciv < 0cmt € bert / offert nan Sdetgerftozft / « Claeë ® am / Wülm batt © ongeit^trrti ban 3©al tmw 43avit ban ƒ towntiflï / JDolfacb ban jStasffrie
. • UW
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
18
Jaar:
1914
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS