Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
8.011 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
76
Jaar:
1900
IV .
Privilegiën en Handvesten , Keuren en Ordonnantiën , Vonnissen , Reglementen en Wetten .
KENNEMER LAND .
31G . Een verzameling van Handvesten en Privilegiën ,
Giftbiïeven , Octroycn , enz . van Kennemerlandt en Kennemer
gevolg ; p.m . 300 blz . in handschrift bij elkander gebonden
in perkamenten band .
Een fraai manuscript , versierd met gekleurde hoofdletters , in lfiO.'i geschreven door Daeii (' laesz . Schabben , secretaris van Uitgeest . Dit exemplaar is waarschijnlijk aldaar afgeschreven en wel ten dienste van Wormer en Jisp . Want op den titel staat : Dit is ' t boek van Wor-mer ( Wor-mer ) en Jisp . Zie Sonig , Geschiedenis , I , blz . 33 noot . Aan het einde is gevoegd een door J . Honig Jsz . Jr . opgemaakt register , met aanwijzing waar de stukken meerder voorkomen of wel gedrukt zijn , waaruit blijkt dat er verscheidene cmuitgegevenen in worden gevonden .
317 . Memoriaol van de Bailliuwen van Kennemer-lant ( Kennemerlant ) : Haerdcr gerequireerde qualircytcn , Prae-eminentien , Vrv , recht endc gereehticheden : Mitsgaders Previlegiën , Cou-stumen ( Coustumen ) ende Hechten van Kcnncmerlant , Kcrmergcvolg , ende volghsghevolg . Bij den anderen vergaedert uyt de Memoriën , Privilegiën , Stucken ende Monumenten , in de margine op elck Artieul aengetooghen . Tot Haerlem , gedruekt by Pieter Casteleyn , Boeckdrucker op de Marckt , in de Kcysers Kroon , Anno 1651 . Op den titel het wapen van Haarlem , met de spreuk : Arm . civ . Cana ni/a . 32 blz . 4o . In denzelfden land : Generale Privilegiën ende H a n t v e s t e n van Kennemer-landt ( Kennemerlandt ) ende Kenneiner-ghevolgh . Midtsgaders : Par -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
88
Jaar:
1900
68
Reglement over den dienst bij de Slangbrandspuiten en de Brand-Gereedschappen in de Gemeente van Zaandijk . 36 October 1818 . 16 blz . 8o .
Bekendmaking van burgemeester en assessoren der gemeente Zaandijk , behelzende Verordening op de boom en , school-ing ( schooling ) en en bruggen aldaar , dd . 26 Sept . en get . 16 Oct . 1S27 . D . Donker , burgemeester . Ter boekdrukkerij van .!. Heynis Tsz . te Zaandijk . 1 vel plano .
3S6 . Plaatselijke Verordeningen enz . der Gemeente Zaan-dijk ( Zaandijk ) , loopende van 1853—1865 .
Bijeenverzameld in één bami door Jan Jacobs /. Honig , raad en wet-houder ( wethouder ) dezer gemeente .
ÏÏISTZA A X .
387 . Publicatie van Burgemeesteren en Vroedschappen vanWestzaan , hel verzoek richtende lol de op - en ingezetenenter dezer plaatse , om zich f e v o o rv , i e n van een Orange Co car de , Lindt of eenig ander opentlijk Orange-teken ( Orange-teken ) , ter bevordering van de Ritst , Tranquilitcit en Eensge-zindheyd ( Eensge-zindheyd ) aldaar . Westzaan 25 Aug . 1788 , get . A . II . Zwaans-hals ( Zwaanshals ) , secretaris . Te Zaandam , gedrukt by Hermanns Jukkersde Roode . I bl . folio .
POLDER WORM E R .
388 . Keure van Schout en Poldermeesteren tot Wormer metapprobatie van Burgemeesteren over het breedhouden der sloot en , het afsteken van uitgewasschen land , en hetvissehen bij de sluizen , ( 3 art .) Gekeurt 10 Maart en 13 ditogepubliceert van don Baathuyze tot Wormer ; gel . Pieter vanOnteren , secretaris . Te Amsterdam , by A . J . van Toll , lioek-verkooper ( lioek-verkooper ) in de Kalvcrstraat . 1 vel plano .
38 '.). Blanco Resolutie van dc Municipaliteit der banne van Wor-mer ( Wormer ) en Oost-Knollendnm over het modderen van door-gaande ( doorgaande ) slooten of vaarten en over de waarde der schuiten
modder . Geresolveerd d.d van het eerste jaar der Ba -
taafschc Vrijheid (— 1795 ). 1 vel plano .
390 . Blanco Keure van liet Gemeente Bestuur te Wormer over een renovatie en ampliatie van de Keuren over de j aar lij k-schc ( kschc ) beschouwing op de slooten en wallen . Tc Zaandam bij Jan Byl , Boekdrukker op den Hoek van ' t Zilverpadt . 1 vel folio . ( Zonder jaar .}
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
101
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
90
Jaar:
1900
70
Te Amstcldam , by Gerrecl en Joannes de Broen . MÜCCLXVI .
( A/et het wapen van A . als vignet op den titel .} 14 blz . 4o .
Zie over deze wapenvignettcn G . J . Honig , Zoomi . Geiiwenfeicapeus , blz . 55 .
395 . Ordonnantie van de Weeskamer van de liooge en vryo Heerlykheid Assendelft . ïe Amstcldam , by Gereed en Joannes de Broen . MDCCLXVI . ( Het wapenvignet als boven .) 6 blz . 4o .
39C . Keuren en Ordonnantien van Schout en Schepenen van Assendelft . Te Amstcldam , by Gerrecl en Joannes de Broen , Boekverkoopers . MDCOLXVTI . ( Met wapenvignet .) 48 blz . 4o ,
Consent en Reglement tot de vervecning , bedijkingen droogmaking van driehonderd morgen land gelegen in deZuid er Polder te Assendelft . Verleend en Gearresteerdbij het Departementaal Bestuur van Holland , op den 21 Fe-bruarij ( Fe-bruarij ) 1804 . Te Amstcldam , Ter Bockdrukkerijc van de Wed.A . Bakker en Zoon . 27 blz . 4o .
Verslag van den toestand der gemeente Assen-delft ( Assendelft ) , over het jaar 1883 . Boekhandel van L . E . Corver teAssendelft . 65 blz . 8o .
Het hoofdstuk gemeentearchief , blz . 23—25 , bevat een beknopte inventaris van 16 rubrieken .
399 . Als boven over het jaar 1885 . Uitgave bij denzelfde . 76
blz . So .
Aan het einde : „ Nasporingcn in het archief der gemeente Assen-delft ( Assendelft ) door R . (' z . de ( loer en [*. P . Landsman , bevattende do geschie-denis ( geschiedenis ) van „ de Zeedijk ".
400 . Als boven over het jaar 1886 . Zelfde uitgave . 80 blz . 8o .
De „ Nasporingcn " handelen in dezen jaargang over „ de Twiseh-dijk of Achterkade on de Clamdijk of scheiding tussehen Noorder - en Zuider-polder ( Zuiderpolder ) ".
VEREENIGINGEN , ENZ .
Wetten voor do Leden , en alle andere liefhebbers derEl e c t r i ei t e i t , die dit collcgic-bijwoonen , welk opgerigtis te West-Zaandam , den 7 Maart 1797 ( Negen Articulen).Een blad folio .
1 ' rog ra mm a van het gezelschap van genees - en heelkunst-oeiïenaren ( heelkunstoeiïenaren ) aan de Zaan , ten zinspreuk voerende „ Vlijt BouwtKunst " dd . 31 Maart 1801 . Dit gezelschap werd ontbondenin 1802 , doch vervangen door het Genees-en ( Geneesen ) Heel -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
92
Jaar:
1900
V .
Plaatselijke Bladen en Periodieken .
406 . Opregte Ho ndsdagschc Z aan lan d schc Cou-rant ( Courant ) den 24 July Anno 1778 . Handschrift 4 blz . gr . folio .
Deze courant , voor een aardigheid gemaakt , heeft vier bladzjjden , waarvan twee beschreven , en draagt den bovenstaande ^ titel , niet de afbeelding van een koffiepot op een komfoortje in een krans als vignet . Het bevat nieuwstijdingen alt Spitsbergen , Java , Vrank-rijk ( Vrank-rijk ) , Duitsland en Nederlanden , nl . uit Heemskerk ( veel bezoek van de / aankant om het huis Marquette met zijn schilderijen te zien ); Wormer-veer(idem ( Wormer-veer(idem ) ten huize van Ds . Doornbos om de prentenverzameling te zien , nagelaten door J . Lynslager te Alkmaar ); Zaandam ( over het drinken van koffie en thee ) ; Koog ( over de slechte wegen , actie van personen met elkander , ultzeilen der veersohippers , enz .). Op het einde staat : Deze courant wordt uitgegeven bij de Zaan en is gratis te bekomen .
Als curiositeit bewaard en als zoodanig in deze rabriek opgenomen .
407 . Algemeen Zaandamsch Advertentieblad van
Donderdag den 29 September 1825 . No . 2 . 8 blz . 8o .
Dit nummer bevat eenige verzen en bericht over de herstelling aan de doorbraak van de Wijde Wormer , over het spuitfeest te Zaandam , advertenties over de kermis en een prijscourant der effecten . Het wapen van Zaandam staat op de Ie bladzijde . Op den titel staat een N.B . waaruit blijkt , dat de advertentiën bezorgd moeten worden des Maan-en ( Maan-en ) Dinsdagsmorgens van 9 tot 12 uur en namiddags van 4 tot (> uur , terwijl de dood - en kraamberigten ' s Woensdags nog tot 9 uur worden aangenomen aan het bureau in de Molenbuurt N ° 614 te Zaandam . De uitgever is H . van Aken , Hollandsche pad N " 955 , den dag der uitgave Donderdag en de prijs 10 cents per nummer .
408 . De Zaanlandsclie Arcadia , beginnende met No . III .
liet welke alle wecken eens zal worden uitgegeven , by II . v .
Aken , op ' t Hollandsche pad . No . 955 . 8 blz . 8o .
Dit is hetzelfde als het bovenstaande . De uitgever zal den titel ver-anderd ( veranderd ) hebben om het blad meer algemeen in de Zaanstreek ingang
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
105
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
117
Jaar:
1917
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
111
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
113
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
122
Jaar:
1917
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
133
Jaar:
1917
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
135
Jaar:
1917
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
139
Jaar:
1649
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
141
Jaar:
1917
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
143
Jaar:
1917
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
72
Jaar:
1649
 
 
 
Pagina: 6