Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
366 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
34
Jaar:
1900
M
87 . Vorstelijke , Koninklijke en Princelijke Atlas en Dagboek van Ncderlandsche gebeurtenissen in de laatste jaaren voorgevallenen oprecht Vaderlandscli , Staat en Stadhouderlijk A . B . Boek,benevens de Eehte Vaderlandsche Staat en Stadhouderlijke Ca-tiehismus ( Ca-tiehismus ) , beginnende met de vroegste historie onzes Vaderlandsen eindigende met ' t einde van den Jaare 1789 . Met pi . Anist . 80 .
Anti-Patriottisch boekje .
Cornelius Rogge , Tafereel van de geschiedenis der jongsteomwenteling in de Vereenigde Nederlanden . Amsterdam 1796 . 80 .
Decreeten van het Provinciaal bestuur van Holland , 4 , 5 , 6 en 7 October 1797 . Den Haag , ter landsdrukkerij van Hol-land ( Holland ) , 1797 . 2 st .
Belangrijk o . a . voor de werkzaamheden van het lid Adriaan Rogge , die in vele sub-eommissies zitting had . Hierin wordt gehandeld over het maken van een ophaalbrug over de groote sluis te Zaandam . Zie blz . 845 en 1001 ; op blz . S85 en vlg . komt voor een rapport van S . van Hoogstraten en A . Rogge over den te hoogen aanslag der quote van dit gewest in de algemeene behoeften .
L . C . Vonk , Geschiedenis der Landing van het Engelsch-Russisch ( Engelsch-Russisch ) leger in Noord-Holland ; alsmede der krijgsbedrijvenen politieke gebeurtenissen , zoo aldaar , als in Vriesland en Gel-derland ( Gelderland ) in den jare 1799 . Met een kaart en pi . Haarlem , 1801 . 2 dln . 8o .
" Rapport van de operatiën der Divisie van den Lieutenant-Generaal ( Lieutenant-Generaal ) Daendels ; zedert den 22 Augustus tot op de geslotencapitulatie met de Engelsche en Russische armee den ' 8 October1799 . Den Haag 1799 . 8o >
Verantwoording van Samuel Story , wegens zijn gehouden ge-drag ( gedrag ) als commandant van ' s lands esquader , voor , op en naden 30 Augustus 1799 , nevens zijne wederlegging van de opden 16 Januarij 1804 tegen hem uitgesproken criminele senten-tie ( sententie ) . Amsterdam 1805 . 8o .
Lodcwijk Bonaparte , Geschiedkundige Gedenkstukken enAanmerkingen over het Bestuur van Holland . Amsterdam , 1820.3 dln . 8 o .
Mr . Herman Bosscha , Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling ( Staatsomwenteling ) in 1.813 . Met portr . Amsterdam , 1842 . 4 dln . 8o .
De omwenteling van 1813 . Historische schetsen , uitgegevendoor de Maatsch . „ tot Nut van ' t Alg ." Amsterdam , enz . 1862 . 8o .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
28
Jaar:
1900
s
Met aantekeningen ; nevens een Verzameling van Katwijksehe , Rijnsbui'gsche en andere Nederlandsche oudheden door Mr . P . van der Schelling :. Leiden 1715 . 80 .
30 . Gerard van Loon's aloude llollandsche Histori der Keijzeren , Koningen , Hertogen en Gnuiven , welken , sedert de komst dei-Batavieren ( dei-Batavieren ) in het thans genaamde Holland tot de herstelling van ' s Graaven Florcnts den Eerstenszoon aldaar , liet Hooggc-bied ( Hooggc-bied ) gehad hebben , ' s Graavenhaage 1734 . 2 dln . Folio .
J . H . van IJolliuis , De Noormannen in Nederland . Gesch.hunner invallen gedurende de De , 10e en 11e eeuw . l'irccht 1831 . 80 . Idem , 2e stuk . 1835 .
Melis Stoeke , Hollandse Jaarboeken of Rijni-Kronyk , be-heksende ( beheksende ) de Geschiedenissen drs kants , onder de Princen vanhet eerste Muis tot den jare 1305 , met de afb . der Holl.graven enz ., uitgegeven door C . v . Alkemade . Leiden 1699 . Fol .
Klaas Kolijn , Geschicht-Histonaal Rijm of llijmchronyk be-ginnende ( beginnende ) niet de Simberschen vloed en eyndigendc met 1156 , uitgegeven door Mr . ( Jerard van Loon . ' s Gravenhage 1745 . Fol .
Deze Rijmkroniek is valsoh . Het oorspronkelijk handschrift uit winst-bejag ( winstbejag ) ; gemaakt , is verkocht aan den oudheid-liefhebber C . v . Alkemade .
40 . Simon van Leeuwen , Batavia Dlustrata of verhandelinge van
den Oorspronk , Voorlgank , Zeden , Eere , Staat en Godtsdienst
van Oud-Batavien . Mitsgaders van de Adel en Kegeringe van
Hollandt . ' s Gravenhage 1685 . 2 dln . Folio .
Zie over de Zaanstreek blz . 100 . Ook vindt men genealogiën der geslachten v . Zonen en Assendelft , niet betrouwbaar echter .
Joncker Matthijs van der Houve , Hantvest of (' hartre('hronvek van de Landen van Oud-Batavien , Oud-Vriesland,Oud-Franccnland ( OudVriesland,Oud-Franccnland ) nu Holland , Zeeland , West-Friesland enz.Loyden 1636—38 . 2 dln . Fol .
Wanen-Boeck van meest alle de " Wapenen der respectiue
Granen ende Ouden Adeldom , mitsgaders aansienelijcke Ge -
slagtcn van ( de ) Prouintie van Hollandt ende VVestvrteslant .
Boek met plm . 400 Hink geteekende wapens , ( o.a . Assendelft en Zanen ) in kleuren . 17e eeuw . Met inhoud . Handschr . Fol .
43 . Petrus Scriverius , Beschrivinge van Ovt Batavien met deAntiquiteyten van dien , mitsgaders D ' Af beeldinge , Afcomsten de Historie der Edelen Hoogt geboren Graven van Hollant,Zeelant ende Vrieslant etc ., alsoock een corte beschrivingho der
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
38
Jaar:
1900
IS
110 . ( Jan Wagenaar ), Tegenwoordige staat der Vereenigde Neder-landen ( Nederlanden ) ; Beschrijving van Holland , met eene nieuwe landkaart,naauwkeurige plans van steden en printvcrbccldingen versierd,ïe Amsterdam , bij Lsaak ïirion , 17-42—50 . So , zijnde deel IV — Y1IL
Deel VIII , Hoofdst . VII , blz . 301—351 , bevat de beschrijving van de stede Beverwijk , liet Baljuwschap van Blois ( met de Bannc van Westzaanden ), en de vrije heerlijkheid Assendelft , zijnde eenbelangrijk artikel voor de jaren p.m . 1740 , o . a . samengesteld uit nicdcdcelingcn van Adr . Loosjes en Jacob Oostwoud te Zaandam , en Jan van der Ley , te Zaandijk e . a .
111 . J . H . Beisig , later door A . B . Strabbe , Kabinet van Ne-dei'landschc ( Ne-dei'landschc ) en Kleefsclie Oudheden , oorspronglijk beschrevendoor Matth . Brouerius van Nidek en Isaac Ie Long , ven-ijktmet ( venijktmet ) 301 koperen platen door Abraham Bademaker . Amster-dam ( Amsterdam ) 1701—95 . 7 dln . 8o .
Deel I , blz . 374—884 , bevat een artikel over ' t Huis Assumburg en de heeren van Assendelft , met afb .
112 . Reis door Holland in het jaar 1806 . ( Naar het ïïansch .)
Met afbeeldingen . Amsterdam bij E . - Maaskamp . 2 dln . 8o in
één band .
De Zaanstreek wordt beschreven van blz . 138—150 , verduidelijkt door een paar platen .
113 . Edmondo de Ainicis , Nederland en zijne bewoners . Uithet Ualiaansch vertaald door D . Lodeeson . Met eene voor-rede ( voorrede ) van Dr . Jan ten Brink . Leiden , 1S76 . 8o .
Blz . 349—256 bevat een beschrijving van Zaandam .
114 . M . Beins & A . Heins , l)e-ci De-La en llollande . Notes et croquis . Bruxclles , 1892 . So :
Een artistieke reisbeschrijving met een groot aantal illustraties .
Zaandam en omstreken ( Assendelft ) wordt behandeld van blz . 209 — 218 en wordt een zeer schilderachtige landstreek genoemd , waarvan men moeite heeft zich los te rukken ; waariijk een oordeel , dat men niet algemeen hoort . De schetsen , die het artikel opluisteren , zijn 8 in getal , als paden , molens en sloten , waarvan 2 gezichten in Assendelft .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
47
Jaar:
1900
il
171 . Theod . Schreveli , Harloraias , Ofte om beter te scggen , De
eerste stichtinghe der Stadt H a e r 1 e m , Het toe-nemen en
vergrootinge der zelfden ; hare seltsame fortuyn en avontuer in
Vrede , in Oorlogh , enz . enz . Met pi . Haerlem , 1648 . 4o .
Eenige der platen in dit werk zijn geteekend door Pieter Zaenredam , geb . te Assendelft .
Jacob Tan Oudenhoven , Haerlems Wieg of HistorischeBedenkingen over eenige Oudheden van dezelve stad . AlsmedeEen korte Besehrijvinge van de Stad Haarlem en eenige andereGedenkwaardige zaaken , in en omtrent dezelve Stad , als eldersvoorgevallen door Jan Adriaans /. Leegwater . Haarlem , 1706 . 12o .
Cornells de Koning L.Dz ., Tafereel der stad Haarlem enderzelver Geschiedenis van de vroegste Tijden af tot op denTegenwoordigen toe . Met pi . Haarlem , A . Loosjos Pz ., 1807.4 dln . 8o .
Korte historische Aantekeningen wegens het voorgevallene
in de Spaansehe belegering der stad Haarlem , in de jaaren
1572 en 1573 . En verder vervolgt tot daargemeldc stad weder
onder de gehoorzaamheid der Staatcn van Holland en den
Prins van Oranje is gekomen . Met pi . Haarlem , 1739 . KI . 8o .
ffi dit zelfde bandje : Mr . Nannino van Foreest , Kort verhaal vande belegering van Alkmaar in 1573 . Haarlem , 1739 .
Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnenHaarlem in de laatste helft van het jaar 1799 . Met pi . TcHaarlem , bij A . Loosjes Pz . 1803 . 80 .
Allerlei , betrekking hebbende op het Vierde Eeuwfeest vande Uitvinding der Boekdrukkunst , gevierd te Haarlem inJuli 1823 .
Cornells Velsen , Landmeeter van Rhjnland , Aanmerkingenover de Tegenwoordige Staat van de Hacrlcmmer Meer,waarin wert aangetoont hoc noodzaakelijk die moet werdendrooggemaakt , en op wat wijze dit kan geschieden , dat deSteden Haerlem , Leyden , en Amsterdam als mede het HoogHeemraadschap van Rhynland , wegens de gevreesde ongemak-ken ( ongemakken ) in de plaats van erger , van veel beter natuur zullen weezenals tegenwoordig . Met een kaart . Te Leyden , 1727 . 4o .
Jan Adriaansz . Leegh-water , in zijn leven Ingenieur enMolen-Maker ( enMolenMaker ) van de llijp in Noort-Holland , Haarlemmer-Meer-Boek ( HaarlemmerMeer-Boek ) of Beschryving , hoe men de Haarlemmer en Lcytse -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
58
Jaar:
1900
38
Landen gerooft , en afgeloopen hoeft . Gedruckt bij een Licf-hebbei ( Licf-hebbei ) - -van ( van ) alle Nieuwigheden , 1659 . Met 3 houtsneden in den tekst en een koper vignet op den titel , VI en 42 blz . 4o . Eerste zeer zeldzame druk . Behalve do volgende druk bestaan nog uitgaven bij ( firma ) de Groot 1662 ; M . de Groot 1663 ; Wed . J . van Egmond p.m . 1780 , en S . & W . Koene 1803 , allen te Amsterdam .
' t Begin , Midden en Eynde der Zee-Rooveryen van den Aldcrfameusten Zee-lloover Claes G . Corapaen van Oost-zanen ( Oost-zanen ) in Kennemerlandt . Vervattende sijn wonderlijcke , vreemde Lands schadelijcke d rijf-tochten . Waer in vertoont wordhoe hij met weynigh Schepen de Zee onveyligh gemaeckt , eenongelooflycko Buyt , en groot getal van Schepen , van alleLanden gerooft , ende afgeloopen heeft . Tot Amsterdam , by deWed : van Gijsbert de Groot , Boeck-verkoopster op de Nieuwen-dyck ( Nieuwen-dyck ) , tussehen beyde Haarlemmer Sluysen , 1715 . VI en 12 blz . als boven . Op het titelvignet een houtsnede , nl . het schip van blz . 29 .
Sar dammer Lof , Bat ia Een kort verhael van wegendo Ncering en Hand teering deses tijdts , allen Ingesetcnen totWest-en ( totWesten ) Oost-Sardam , opgedragen en voorgestelt : Als eenaenmaening tot meer en waere Danckbaerheydt , voor Godesmildon Socgen , dien wij tot noch toe vreedsaem genooton enontfangen hebben . Alles tot Stichtinge van mijnen even-monseh ( even-monseh ) , In Beymen beschreven door Casparus Schonomv , Boeck-binder ( Boeck-binder ) tot VVest-Sardam , in de Moolcn-Buurt .
,, Aensiet niet wie u leert ,
Maer wat hij leert dat proeft ". Tot Sardam , voor den Autheur , 1663 . 12 blz . 4o .
Het rijmgodicht wordt voorafgegaan door 4 andere gedichten , nl . Sardams Op-draoht ( Op-draoht ) door den autheur ; op den Sehryver door M . Job Pietersz . Craling ; op ' t Lof van Sardam door Willem Symonsz . Bo-gaart ( Bo-gaart ) en Eerdicht op ' t Lof van Sardam door Pieter Jacobsz . de Gy , van Wormerveer .
229 . liet Neder lants Schou toneel , Waer in kortelykvertoont wordt ' t begin en voortgangli des Oorlogs , die deKoningen van Vrankrijk en Engclant , mitsgaders de Bisschop-pen ( Bisschoppen ) van Munster en Keulen , tegens de Vereenigde Nederlanden,nevens hare Bontgenoten , hebben gevoert . Beginnende methet Jaer 1672 en Eyndigende met liet Gcsantschap van hare 11 o : Mo : de Ilecrcn Staten , door do Heer van Bevcrningli,aen den Koning van Vrankryk gedaen den 1 Juny 1G7S.Alles met staatkundige aanmerkingen en Historische vergelij-kingen ( vergelijkingen ) version , door H . J . S(octeboom ). t ' Amsterdam , ge-drukt ( gedrukt ) voor den Autheur , en zijn te bekomen bij J . ten Hoornen . 1 . Bonman . 1678 . XII en 753 blz . kl . 8o .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
64
Jaar:
1900
44
History Illustrated . Edited By Mrs Martha J . Lamb . New-York ( New-York ) , Februari , 1889 . 4o .
Dit bevat een artikel , getiteld v the de Vries Portrait of Washing-ton ( Washington ) , a recent discovery in Holland " door J . Howard Siivdaui , han-delende ( handelende ) over het geschilderd portret van Generaal Washington , dat deze aan den heer Claas Taan de Jonge te Zaandam zou vereerd heb-ben ( hebben ) wegens door schepen van de firma Claas Taan en Zonen bewezen diensten tijdens den Amerikaanschen vrijheidsoorlog , welk portret in 1888 in bezit was van den heer Pieter de Vries Sr . te Arnhem , afstammeling van Claas Taan de Jonge . Het artikel ( blz . 113—118 ) is versierd met een facsimile van het portret on van het portret van den heer de Vries .
253 . Gedeelte ( blz . 139 — 14SJ uitliet Gedenkboek der reis
van de leden der Holland Society in New-York door
Nederland in 1888 , 10 blz . 8o met fraaie reproductie van
het portret van Washington ,
Het behelst hun bezoek te Arnhem o.a . bij den heer P . do Vries Sr ., die hun het portret van Washington vertoonde als geschenk aan de firma Claas Taan & Zoonen te Zaandam , hetwelk zij noemen „ The de Vries Portrait of Washington ", A recent discovery in Holland .
The Sunday School Times vol . XXXV , Nr . 26 , 1 Juli 1893,Philadelphia , waarin een artikel Washington and Hol-land ( Holland ) , door William Elliot ( ïriffls , handelende o.a . overJ . Luzac en Claas Taan .
Aanspraaken gedaan zo ter verlaating van het oude
als ter intreede en inwying van het Nieuwe Eechthuis
te Westzaan , den 13 February Anno 1783 . Te Amsterdam bij
A . J . van Toll , 1783 . 64 blz . 8o .
Dit boekje , door den Schout der banne Westzaanden , Simon Jon-gevtaard ( Jon-gevtaard ) Jr ., in het licht gegeven , is opgedragen aan diens echtgenooto en kinderen . Behalve de aanspraken , die o.a . ook de geheele beschrij-ving ( beschrijving ) van het reehthuis en uitlegging der emblemas bevatten , zijn achterin gevoegd de volledige naamlijsten der bans-regeeringspersonen .
Annotation wegens het voorgevallene betrekkelyk deloting voor den Derden man en nopens de Burger wape-ning ( wapening ) te Zaandyk , in de jaren 1785—1787 door Janvan Vleuten , gevolgd door een Journaal van een reis naarUtrecht en Woerden door Willem en Pieter Adriaansz - Cou-wenhoven ( Cou-wenhoven ) , Jacob Jansz . Honig en Jan Adr . van Vleuten , den 3 en 4 Juli 1787 ter bezichtiging van het patriottisch leger.Medegedeeld door Gerrit Jan Honig . ( Overgedrukt uit d e Nieuwe Zaansche Courant ) Koog a/d Zaan , E . N.Smit Ez . 1889 . 20 blz . 8o .
1782 . Order Van Het Manuaal Der Exercitie , Welke Gearresteert is , Om vervolgens door Alle Burger-Com -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
71
Jaar:
1900
51
van Waarheid en Ernst . Prijs 10 ets . Zaandam , Gt . Dek-ker ( Dekker ) Cz ., 1857 . 8 biz . So .
Aanbeveling voor Mr . K . A . Poortman , liberaal , voor de verkiezing van een lid van de 2e Kamer op 81 Maart IS57 .
2'JO . Belangrijk Begtsgeding in zake van C . W . Loopwijk ,
beschuldigd van Vergiftiging , gehouden in het Provinciaal
geregtshof van Noord-Holland , op Dingsdag 5 Junij 1860 en
volgende dagen . Haarlem , C . Zwaardemaker -, 1860 . 63 blz . 8o .
Dit is voorgevallen in liet huisgezin van Dr . B . Stephan te Koog aan de Zaan .
291 . Aan de Stemgeregtigde Ingelanden van den Polder Oostzaan . Een woord van H . C . Seharff . 20 blz . 8o .
Deze brochure , gedagteelcend Oostzaan , 10 Oct . 1863 , is geschreven naar aanleiding van liet niet verkiezen als hoofdingeland van den heer Jacob Brat l'z . en handelt verder over de overige bestuurders en den finaneieelen toestand van den polder .
2112 . Aan mijne Medekiezers in het District Haarlem ,
door Jacob Dnyvis , Oud-Burgemccstor van Koog aan de
Zaan . Gedrukt voor K . H . Sehadd te Amsterdam . 14 blz . 8o .
Aanbeveling om te kiezen de H.II . Mr . J . H . Geertsema Cz . en Mr . A . S . van Nierop ( liberalen ).
293 . Verslag van de Meeting gehouden den len Februari 1868 te Haarlem , in het locaal de Doelen . Te Haarlem , bij deErven E . Bohn , 1868 . 59 blz . So .
De Zaanstreek zou bij het voorloopig kiesreglement van 1848 een Hoofdkiesdistrict Zaandam gevormd hebben . In ] 850 werd de Zaan echter met uitzondering van Oostzaan , dat onder Hoorn kwam , bij Alkmaar Ingedeeld . Dit heeft geduurd tot 1864 , toen de Zaanlanden aan het district Haarlem werden toegevoegd . Deze meeting werd ge-houden ( gehouden ) ter bespreking van de oandidaturen voor leden der 2e Kamer , ter gelegenheid van de herstemming in liet kiesdistrict Haarlem . Van de vier uitgenoodigde in herstemming zijnde candidaten , Geertsema , van Nierop , van der Hucht en de Bosch Kemper , waren de twee eerstgenoemden slechts aanwezig . Spreker was ook de heer Jacob Duyvis van Koog aan de Zaan .
294 . Liberaal , Met aanteekeningen , De Meeting te Zaan-dam ( Zaandam ) op 3 Februari 1S68 en de Uitslag der Verkiezing inhet district Haarlem op 6 Februari 1868 . Uitgegeven enverkrijgbaar in Keyzer's boekhandel te Zaandam , 1868 . 27 blz.8o .
Deze meeting werd door 500 personen bijgewoond . De liberale kandidaat Geertsema was tegenwoordig . Do uitslag der verkiezing was dat de beide liberale candidaten in de minderheid bleven .
295 . Liberaal . Tweede lezing van Jozef van Haarlem , inNo . 9 en 10 van het Dompertje van den Ouden Valentijn . 1868 . So .
Voor den schrijver werd algemeen gehouden J . 3 . van der Horst , R . C . pastoor to Zaandam . Dit handelt over do toestanden te Zaandam , vooral met het oog op de verkiezingen . Vgl . Zaanl . Ct . van Sept . en Oct .
4 »
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
76
Jaar:
1900
IV .
Privilegiën en Handvesten , Keuren en Ordonnantiën , Vonnissen , Reglementen en Wetten .
KENNEMER LAND .
31G . Een verzameling van Handvesten en Privilegiën ,
Giftbiïeven , Octroycn , enz . van Kennemerlandt en Kennemer
gevolg ; p.m . 300 blz . in handschrift bij elkander gebonden
in perkamenten band .
Een fraai manuscript , versierd met gekleurde hoofdletters , in lfiO.'i geschreven door Daeii (' laesz . Schabben , secretaris van Uitgeest . Dit exemplaar is waarschijnlijk aldaar afgeschreven en wel ten dienste van Wormer en Jisp . Want op den titel staat : Dit is ' t boek van Wor-mer ( Wor-mer ) en Jisp . Zie Sonig , Geschiedenis , I , blz . 33 noot . Aan het einde is gevoegd een door J . Honig Jsz . Jr . opgemaakt register , met aanwijzing waar de stukken meerder voorkomen of wel gedrukt zijn , waaruit blijkt dat er verscheidene cmuitgegevenen in worden gevonden .
317 . Memoriaol van de Bailliuwen van Kennemer-lant ( Kennemerlant ) : Haerdcr gerequireerde qualircytcn , Prae-eminentien , Vrv , recht endc gereehticheden : Mitsgaders Previlegiën , Cou-stumen ( Coustumen ) ende Hechten van Kcnncmerlant , Kcrmergcvolg , ende volghsghevolg . Bij den anderen vergaedert uyt de Memoriën , Privilegiën , Stucken ende Monumenten , in de margine op elck Artieul aengetooghen . Tot Haerlem , gedruekt by Pieter Casteleyn , Boeckdrucker op de Marckt , in de Kcysers Kroon , Anno 1651 . Op den titel het wapen van Haarlem , met de spreuk : Arm . civ . Cana ni/a . 32 blz . 4o . In denzelfden land : Generale Privilegiën ende H a n t v e s t e n van Kennemer-landt ( Kennemerlandt ) ende Kenneiner-ghevolgh . Midtsgaders : Par -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
88
Jaar:
1900
68
Reglement over den dienst bij de Slangbrandspuiten en de Brand-Gereedschappen in de Gemeente van Zaandijk . 36 October 1818 . 16 blz . 8o .
Bekendmaking van burgemeester en assessoren der gemeente Zaandijk , behelzende Verordening op de boom en , school-ing ( schooling ) en en bruggen aldaar , dd . 26 Sept . en get . 16 Oct . 1S27 . D . Donker , burgemeester . Ter boekdrukkerij van .!. Heynis Tsz . te Zaandijk . 1 vel plano .
3S6 . Plaatselijke Verordeningen enz . der Gemeente Zaan-dijk ( Zaandijk ) , loopende van 1853—1865 .
Bijeenverzameld in één bami door Jan Jacobs /. Honig , raad en wet-houder ( wethouder ) dezer gemeente .
ÏÏISTZA A X .
387 . Publicatie van Burgemeesteren en Vroedschappen vanWestzaan , hel verzoek richtende lol de op - en ingezetenenter dezer plaatse , om zich f e v o o rv , i e n van een Orange Co car de , Lindt of eenig ander opentlijk Orange-teken ( Orange-teken ) , ter bevordering van de Ritst , Tranquilitcit en Eensge-zindheyd ( Eensge-zindheyd ) aldaar . Westzaan 25 Aug . 1788 , get . A . II . Zwaans-hals ( Zwaanshals ) , secretaris . Te Zaandam , gedrukt by Hermanns Jukkersde Roode . I bl . folio .
POLDER WORM E R .
388 . Keure van Schout en Poldermeesteren tot Wormer metapprobatie van Burgemeesteren over het breedhouden der sloot en , het afsteken van uitgewasschen land , en hetvissehen bij de sluizen , ( 3 art .) Gekeurt 10 Maart en 13 ditogepubliceert van don Baathuyze tot Wormer ; gel . Pieter vanOnteren , secretaris . Te Amsterdam , by A . J . van Toll , lioek-verkooper ( lioek-verkooper ) in de Kalvcrstraat . 1 vel plano .
38 '.). Blanco Resolutie van dc Municipaliteit der banne van Wor-mer ( Wormer ) en Oost-Knollendnm over het modderen van door-gaande ( doorgaande ) slooten of vaarten en over de waarde der schuiten
modder . Geresolveerd d.d van het eerste jaar der Ba -
taafschc Vrijheid (— 1795 ). 1 vel plano .
390 . Blanco Keure van liet Gemeente Bestuur te Wormer over een renovatie en ampliatie van de Keuren over de j aar lij k-schc ( kschc ) beschouwing op de slooten en wallen . Tc Zaandam bij Jan Byl , Boekdrukker op den Hoek van ' t Zilverpadt . 1 vel folio . ( Zonder jaar .}
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
90
Jaar:
1900
70
Te Amstcldam , by Gerrecl en Joannes de Broen . MÜCCLXVI .
( A/et het wapen van A . als vignet op den titel .} 14 blz . 4o .
Zie over deze wapenvignettcn G . J . Honig , Zoomi . Geiiwenfeicapeus , blz . 55 .
395 . Ordonnantie van de Weeskamer van de liooge en vryo Heerlykheid Assendelft . ïe Amstcldam , by Gereed en Joannes de Broen . MDCCLXVI . ( Het wapenvignet als boven .) 6 blz . 4o .
39C . Keuren en Ordonnantien van Schout en Schepenen van Assendelft . Te Amstcldam , by Gerrecl en Joannes de Broen , Boekverkoopers . MDCOLXVTI . ( Met wapenvignet .) 48 blz . 4o ,
Consent en Reglement tot de vervecning , bedijkingen droogmaking van driehonderd morgen land gelegen in deZuid er Polder te Assendelft . Verleend en Gearresteerdbij het Departementaal Bestuur van Holland , op den 21 Fe-bruarij ( Fe-bruarij ) 1804 . Te Amstcldam , Ter Bockdrukkerijc van de Wed.A . Bakker en Zoon . 27 blz . 4o .
Verslag van den toestand der gemeente Assen-delft ( Assendelft ) , over het jaar 1883 . Boekhandel van L . E . Corver teAssendelft . 65 blz . 8o .
Het hoofdstuk gemeentearchief , blz . 23—25 , bevat een beknopte inventaris van 16 rubrieken .
399 . Als boven over het jaar 1885 . Uitgave bij denzelfde . 76
blz . So .
Aan het einde : „ Nasporingcn in het archief der gemeente Assen-delft ( Assendelft ) door R . (' z . de ( loer en [*. P . Landsman , bevattende do geschie-denis ( geschiedenis ) van „ de Zeedijk ".
400 . Als boven over het jaar 1886 . Zelfde uitgave . 80 blz . 8o .
De „ Nasporingcn " handelen in dezen jaargang over „ de Twiseh-dijk of Achterkade on de Clamdijk of scheiding tussehen Noorder - en Zuider-polder ( Zuiderpolder ) ".
VEREENIGINGEN , ENZ .
Wetten voor do Leden , en alle andere liefhebbers derEl e c t r i ei t e i t , die dit collcgic-bijwoonen , welk opgerigtis te West-Zaandam , den 7 Maart 1797 ( Negen Articulen).Een blad folio .
1 ' rog ra mm a van het gezelschap van genees - en heelkunst-oeiïenaren ( heelkunstoeiïenaren ) aan de Zaan , ten zinspreuk voerende „ Vlijt BouwtKunst " dd . 31 Maart 1801 . Dit gezelschap werd ontbondenin 1802 , doch vervangen door het Genees-en ( Geneesen ) Heel -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
92
Jaar:
1900
V .
Plaatselijke Bladen en Periodieken .
406 . Opregte Ho ndsdagschc Z aan lan d schc Cou-rant ( Courant ) den 24 July Anno 1778 . Handschrift 4 blz . gr . folio .
Deze courant , voor een aardigheid gemaakt , heeft vier bladzjjden , waarvan twee beschreven , en draagt den bovenstaande ^ titel , niet de afbeelding van een koffiepot op een komfoortje in een krans als vignet . Het bevat nieuwstijdingen alt Spitsbergen , Java , Vrank-rijk ( Vrank-rijk ) , Duitsland en Nederlanden , nl . uit Heemskerk ( veel bezoek van de / aankant om het huis Marquette met zijn schilderijen te zien ); Wormer-veer(idem ( Wormer-veer(idem ) ten huize van Ds . Doornbos om de prentenverzameling te zien , nagelaten door J . Lynslager te Alkmaar ); Zaandam ( over het drinken van koffie en thee ) ; Koog ( over de slechte wegen , actie van personen met elkander , ultzeilen der veersohippers , enz .). Op het einde staat : Deze courant wordt uitgegeven bij de Zaan en is gratis te bekomen .
Als curiositeit bewaard en als zoodanig in deze rabriek opgenomen .
407 . Algemeen Zaandamsch Advertentieblad van
Donderdag den 29 September 1825 . No . 2 . 8 blz . 8o .
Dit nummer bevat eenige verzen en bericht over de herstelling aan de doorbraak van de Wijde Wormer , over het spuitfeest te Zaandam , advertenties over de kermis en een prijscourant der effecten . Het wapen van Zaandam staat op de Ie bladzijde . Op den titel staat een N.B . waaruit blijkt , dat de advertentiën bezorgd moeten worden des Maan-en ( Maan-en ) Dinsdagsmorgens van 9 tot 12 uur en namiddags van 4 tot (> uur , terwijl de dood - en kraamberigten ' s Woensdags nog tot 9 uur worden aangenomen aan het bureau in de Molenbuurt N ° 614 te Zaandam . De uitgever is H . van Aken , Hollandsche pad N " 955 , den dag der uitgave Donderdag en de prijs 10 cents per nummer .
408 . De Zaanlandsclie Arcadia , beginnende met No . III .
liet welke alle wecken eens zal worden uitgegeven , by II . v .
Aken , op ' t Hollandsche pad . No . 955 . 8 blz . 8o .
Dit is hetzelfde als het bovenstaande . De uitgever zal den titel ver-anderd ( veranderd ) hebben om het blad meer algemeen in de Zaanstreek ingang
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
111
Jaar:
1900
9 ]
antwoorden op de vraage : Welke is de Grond van
Hollands Koophandel , van z ij n e n a a n w a s en bloei ? Welke oor/aken en toevallen hebben dien tot hoeden aan veranderingen en verval blootgesteld ? Welke mid-delen ( middelen ) zijn best geschikt en gemakkelijkst te vinden , om den-/. elven ( denelven ) in zijne tegenwoordige gesteldheid te bewaren , zijne verbetering te bevorderen , en den hoogsten trap van volko-menheid ( volkomenheid ) te doen bereiken ? Door de llceren Mr . H . H . van den Heuvel , A . Rogge , en C . Zülesen ; Den Kersten met een Gouden , de anderen met Zilvere Gedenkpenningen ver-eert ( vereert ) . Te Haarlem , B . . 1 . Bosch , Drukker van de Ilollandsche Maatschappye der Weetenschappen . 1775 . 548 blz . 8o .
Adriaan Rogge , gesproten uit een bekend Zaandamsch koopmansge-slacht ( koopmansge-slacht ) , nam zelf ijverig deel aan nijverheid en handel door het gaande houden van een lijnbaan en twee papiermolens , het uitrusten van Bchepen , enz . Ook met woord en pen trachtte hij de welvaart van de Zaanstreek en van den handel en scheepvaart in het algemeen te be-vorderen ( bevorderen ) ; zijne geschriften leveren de bewijzen er van . IJverig nam hij deel aan de staatkundige woelingen ; in de patriotisehe eomité's was hij steeds een der bestuurders , terwijl hij zitting luid in het prov . be-stuur ( bestuur ) van Holland . Ook was lijj een beslist voorstander van de vrij-heid ( vrijheid ) der Znandnrpcn tegenover het bansbestuur . Als directeur van het kunstminnend gezelschap „ Al verder " beoefende hij letterkunde en poëzie . Ook de physioa behoorde tot zijne liefhebberijen , terwijl hij als lidmaat in de doopsgezinde gemeente „ liet Oude Huis " te Zaandam leerredenen hield op de wijze der ooHeglanten . Hij overleed te Zaandam ii Juli 1816 , ruim 84 jaar oud , in zijn eenmaal aanzienlijk vermogen zeer achteruitgegaan . Zie over Adr . Kogge : Honig , Studiën II , blz . 3fi2 .
482 . Verhandeling over het verlevendigen en uitbreiden der\V e 1 v a a r t t e Z a a n d a m door S . Blaupot ten Cate . Bekroond en uitgegeven door het Departement Zaandam derMaatschappij tot Nut van ' t algemeen . Zaandam 1841 . Gedrukt by A . Zweesaardt te Amsterdam . 86 blz . 8o .
Steven Blaupot teil Cate was doopsgezind loeraar te Zaandam ; hij schreef zeer gewaardeerde werken over de geschiedenis t\>>r Doopsge-zinden ( Doopsgezinden ) en heeft zich mede veel naam gemaakt in zake verbeterd lager onderwijs .
483 . Plan tot bevordering der Welvaart van Nederland
en tot uitbreiding van Koophandel en Scheepvaart en tot Nut
van ' t Algemeen door Hk . Verdonk . Gedrukt voor rekening
van den Schrijver . Zaandam , K . T . van Spanjen Koppenol .
( 18(51 ). 41 blz . 8o .
Hit plan Tan den schrijver , Mr . molenmaker te Zaandam , omvat : I . het graven van een kanaal door Holland op zijn smalst ; II . de afsluiting der Zuiderzee van de Noordzee en III . de ' vorming van een volkomen zeekanaal door de Zuiderzee .
484 . Rapport aan Zijne Majesteit den Koning van Holland dooi-den ( dooiden ) . Minister van Eeredienst en binnenlandsche Zaken gedaan ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
116
Jaar:
1900
96
Dit boek bevattende de namen van 217 pakhuizen te Oostzaan , Zaandam , Koog a/d Zaan , Zaandijk , Westzaan , Krommenie , Wurmerveer , Wormer en Jisp , is uitgegeven met het oog op verzekering tegen brandschade , en heeft blanco kolommen om aanteekeningen dienaangaande te maken .
Wessanen & Laan te Wormerveor , 22 Maart 1765 — L890 , door D . Laan ; behelzende : a korte Beschrijving vanhet ontstaan dor firma . 10 blz . folio , h Aantcekening bij dekorte Beschrijving van het ontstaan der firma Wessanen & Laan . get . Wormerreer , Maart 1890 , Dirk Laan . 8 blz . folio,gedr . bij J . H . de Bussy te Amsterdam . Jubileum uitgave(niet in den handel ).
Zaanlandsche Stoom-Waseh-en ( Wasehen ) BI eek in-richting ( inrichting ) ( Amerikaansch Systeem ) te Zaandam , Prospectus,geteekend door de eigenaren Latenstein & van de Stadt . 18 blz . 8o .
Enquête , gehouden door de Staatscommissie , benoemd
krachtens de wet van 19 Januari 1890 . ( Staatsblad No . 1 )
( Derde Afdeeling ) De Zaankant . 330 en 10 blz . folio .
Onderzoek omtrent de maatsohappelf}ke toestanden der arbeiders , omtrent de verhoudingen tussohen werkgevers en arbeiders in de ver-schillende ( verschillende ) bedrijven , en omtrent den toestand van fabrieken en werk-plaatsen ( werkplaatsen ) met liet oog op de veiligheid en de gezondheid der werk-lieden ( werklieden ) . Door de commissie bestaande uit de heeren A . Kerdijk , voorzitter , S . Ie Poole , \ V . M . Visser en W . H . J . Royaards , adj . secretaris werden 109 personen van allerlei stand <' n betrekking uit de Zaanstreek verhuurd , terwijl 35 vereenigingen <-> n schriftelijk rap-port ( rapport ) hebben uitgebracht .
508 . Verslag omtrent den toestand van Handel , Scheep-vaart ( Scheepvaart ) en Nijverheid in de Zaanstreek over 1891 , uit-gebracht ( uitgebracht ) door de Zaanlandsche Kamer van Koophandel en Fabrieken , gevestigd te Zaandam ,' 11 blz . 8o met 2 tabellen.Typ . A . Stuurman te Zaandam . Bevat o . a . opgave der in 1891 bestaande Molens , Stoomfabrieken en Trafieken Ie Zaandam,Koog , Zaandijk , Wormerveor , Krommenie en Westzaan .
BAKKEBIJ EN .
Koor cn-Boekjen van Amsterdam , en van andereomleggende Plaatsen . Hier is opnieuw bygevoegt de Settingvan het Brood , gereguleert na de ongelden , zo als het hedenis ; ook de Brood en Koekbakkers Maalloonen . ' t Amsterdam , by de Erve H . van der Putte en B . Boekliout . Z . j . ( 18e eeuw ) 12o .
Advertentie door Symon Prins en Cornells van Sa-nen ( Sanen ) , q : q : aan alle de Brood-Bakkers op de Dorpen over ' I Ve onder het " Ressort der Stad Haarlem , inhoudende eene
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
127
Jaar:
1900
107
Trijntje van Vleuten . Handschrift . 4o schrijfboek waarin ver-schillende ( verschillende ) bijlagen .
560 . Notities van Openbare Verkoopingen en Kustingboden teZaandijk en Koog , A " 1839 — 1861 . 13 stuks , benevens :
Notitie van de verknoping der Ambaehtsheerlijkheid Akersloot met de visehrechtcn , landerijen , huizen , ijskelder en visschersmaterieelen uit de nalatenschap van den Heer Jan DU te Koog , A ° 1884 .
Idem van een Koopmanshuis met 32 bouwterreinen nabij den ont-worpen ( ontworpen ) Wandelweg te Wormerveer , A 0 1886 met bijgevoegde Kaart .
561 . Notities van Verkoopingen van Inboedels meest te Zaandijk,vanaf 1841—92 , 16 stuks , benevens :
Catalogus van Huisraad en Imboel van wijlen Cornells Cardinaal , 80 Maart 1751 te West-Zaandam , gedrukt bij de wed . Daniël Laargen , boekdrukster in den Overtoom , bij den Dam . Geheel ingevuld door Gijsbert Klamp , met berekening voor welke bedragen verschillende personen hebben gekocht .
II iel - achter door hem aangeteekend de veiling der huizen , lande-rijen ( landerijen ) , houtwerven , traanketels , rijtuigen , enz . uit de nalatenschap van genoemden Heer Cardinaal .
Idem inboedel , enz . van wijlen Pieter Vis , oud regent en koopman te Zaandijk 31 Mei 1796 .
562 . Verzameling Catalogussen van veilingen van bibliotheken , rariteit-, ( rariteit- ) penning - en schilderij verzamelingen aan de Zaan,te zamen ruim 30 stuks , o . o .:
et . Zeldzaamheeden , penningen en gesteenten van Nicolaas Kalif ' te
WVstzaandam , A ° 1754 .
h . Boeken en schilderijen van E . II . van Marie aldaar , A " 1797 .
<. Idem van Cornells Middelhoven aldaar , 1797 .
'/. Idem van Pieter Koekebakker te Zaandijk , 1798 .
e . Idem van Jan Claasz . Muuszo te West-Zaandam , 1798 .
f . Idem van Pieter Fortuin aldaar , 180S .
'/. Idem van Pieter van Dokkenburg te Koog , 1811 .
/'. Schilderijen van Marten Poel te Zaandam , 1814 .
i . Boeken van Pieter Beets Psz . te Zaandam , 1814 , enz ., Ir zamen 12
stuks bij elkander gebonden .
Verder :
Boeken van Guurtje Simons Kluit te Zaandijk , 1788 , van Jozef Schenk , chirurgijn te Zaandijk , 179 ., idem ingevuld ; van Jacob Mid-delhoven ( Middelhoven ) Ja8obsz . te Zaandam , 1800 , W . Sypestcyn te Assendelft , 1810 , van Ds . Jan Visser te Koog , 1832 ; het Penning - en Muntkabinet van P . Smidt van Gelder te Zaandam , 184fi , 2 dln . Inboedel , schilderijen , platen rii boeken , van Gerrit van Orden te Zaandam ( geschondeni . Bibliotheek van C . Kerbert Jacsz ., Med . Dr . te Zaandijk , 1858 , van J . Ros , schuitenmaker en prediker bij de afgescheidenen te Koog , 1865 , van Cornelia Jansz . Broek , Apothecar te Wormerveer , 1866 , van Jan Jacobsz . . Honig te Zaandijk , 1867 , van G . Vissering , Theol . Dr . te Jisp , 1869 ( bis 1 , van J . Leonard , geneesheer te Zaandam , 1871 , S . Hejnis , notaris te Westzaan , 1884 , Albert Kluyver Jacobusz . te Koog , 1889 . Antiquiteiten van C . Vrancken , directeur van het telegraaf-kaïitoor ( telegraafkaïitoor ) te Zaandam , 1890 . Bibliotheek van A . Smit Gz ., burgemeester te Zaandijk , 1890 , van Dr . B . Stephan , geneesheer te Koog , 1890 , van C . Cardinaal , cm . pred . te Almelo , 1890 , van Jacob de Vries Pz ., mo-lenmaker ( molenmaker ) en werktuigkundige te Zaandam , 1891 , van T . Terwey , leer-aar ( leeraar ) aan de kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam . Hierbij liggen ook de catalogussen dei ' Leesbibliotheek van het Dept . Koog eii Zaandijk der M . T . N . v . ' t A .. idem der Doopsgez . Gem . te Koog en Zaandijk , Bibl . der H . B . School te Zaandam , enz .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
130
Jaar:
1900
110
der Soeiniaanschc leer en van de zoogenaamde Rmjnsburgere , Hiertegen
hebben zich Svmen Pietersz . Schil [» en Pieter Aerjansz . Hardloop het meest verzet en zich daarover tot het Hof van Holland om recht ge-wend ( gewend ) . Toen verdroeg men zich door tusschenspreken van eenige buitenleeraars in dier voege : dat de dienaars geene andere leeraars tot den predikdienst zouden verzoeken dan van welke zij vertrouwden , dat zij de belijdenis van Hans de Kies niet zouden tegenspreken .
Hij dit boekje behoort : Verhaal der onderhandelingen , enz . Ainst . 1685 .
568 . Lyk-Uede , ofte Aenmerking des Doods , over het Afstervenvan den Godvruehtigen Pieter Pietersz . Lceracr der VerecnigdeWatcrlandsc en Vlaemse Gemeenten op de Koogh . Is gerustop den 27 Augusti , 1680 . Door J . D . Middelhoven . .. . ' t Amsterdam , in ' t Jaar 1680 . { Hier achter ) Lyk-digt op hetChristelijk Afsterven van den Eerwaerdigen Pieter Pietersz.door B . C . de Vries , te zamen 16 blz . 4o .
Johan Dirksz . Middelhoven was leeraar bij de Vlaamsohe gemeente
ti ' Zaandam .
569 . Anspraak an de Vereenigde Doops-Gezinde Gemeente , TeZaandam , Ontleend nvt de Woorden van Ezra , Cap . 3 . vers.11 , 12 , 13 . By gelegenheid , dat aldaar , in de nieuw gebouwdeVergader-plaats ( gebouwdeVergaderplaats ) , de eerste Predikatie gedaan wierd Door fc!a-lenns ( fc!a-lenns ) Abrahamsz . Op den :.' Novemb . 1687 . ' t Amsterdam , By Pieter Arents , in de Beursstraat , in de drie EUtapen . 110 lil /,, kl . 8o .
Toen de Waterlandsche en Vlaamsohe doopsgezinden zinh tot eene gemeente hadden vereenigd , besloot men tot wegnemmg van alle
schijn van verdeeldheid de twee oude vermaanhuizen buiten gebruik te stellen en oen nieuwe en grootere vergaderplaats te bouwen . Dit gebouw werd in ruim 4 maanden voltooid .
570 . Benige Predicatien , Tot Boete en Beteringh des Levens ;
[ n dese droevige tijdt des oorloghs , en gemocne noodt des
Vadcrlandts , aen alle Landts-genooten in ' t gemeen tot Leeringh
en vermaningh voorgestelt . Door Oom Jacob Dirckx van
Worinerveer . Den Tweeden Drttck . ' t Amsterdam , Bij Jan
rüeuwertsz , Boeck-verkooper , in de Beurs-straet , in ' t Marte -
laers-boeck , 1697 . 168 blz . 4o .
liet voorwoord is geteekend 1 . M . o ]> Wormerveer den 1 Nov . 1696 , de voorreden van den eersten druk , 24 Aug . 1673 . Dit exemplaar heeft gediend als prijs , gegeven door den Kerkeraad der Zuider Doops-gez ( Doops-gez ) . Kerk te Wormerveer aan Jacob de Boer , den 2 Maart 1784 . Zie ook de aanteekening onder N " 565 .
571 . Eenvoudig Verhaal van de Proeeduuren gepleeght , in devVaaterlandse Doopsgesinde Gemeentens tot Wornier en . lisp . over het doen ophouden ran een haarer Leeraaren , In > ijnPredikdienst , door een gepretendeerl besluyi genomen , op den :.'. April 1698 van viervoornaame Leeraars , Namen tlyk : Enge ]
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
136
Jaar:
1900
116
zyn overlyden uitgegeven door Age WynaMa , Leeraar der . Mennonieten te Haarlem . ( Zeltde uitgever .) 28 blz . 4o .
Vgl .: De Aanteekening bij Jf ° 58 ,">. Dit exemplaar draagt het bi-bliotheekmerk ( bi-bliotheekmerk ) van P . Smidt van Gelder , penningkundige te Zaandam .
589 . Het ceuwgetyde van Nederlands Vryheid , Door de Heren,die wel eer over liet zelve geheersclit hebben , ten vollen er-kent ( erkent ) in de Munstersche Vrcdchandeling ; en door den Here onzen God tot hier toe bewaart by Vryheid en Godsdienst;Op den 13de Maart 1748 , zynde oen Dank - Vast-en Bcdedag,Uit last der Hoge Overigheid , ter Gedagtenisse van des HerenName , aan zyne Gemeente kort voortgestelt , Over Jesaia XXVI : 13 . En nu breder in ' t Licht gegeven , door Casp . Hcnr . van Heinienberg , Casp . Zoon , Predikant te Wormer-veer ( Wormer-veer ) . Te Westzaandani , lïy Jan Broekhuizen , Boekverkoperin do Molenbuurt in de Atlas , 1748 . Met een vers op desStadhouders 3fisten verjaardag , 1 Oct . 1747 . XXIV en 108 blz . 4o .
Het voorwerk bevat titel , opdracht , voorreden en 3 gedichten op de uitgave door Th . Vieroot , predik , te Wormer , I '. Hofstede , predik , te O . Zaandam , en J . Molenbeek .
590 . o AriOZl o llAllUAl of Godgeleerd en redenkundigVertoog ; over den Naam en het Getal van den Naam van het Beest , uit Openbaringc XIII : 18 .... Waar agter ge voegt zyn : vrymoedige dog zedige aanmerkingen over de verborgentheidder kaste tydon die Aanstaande zijn : ( door den Ecnv . HoerJ . E . Jungins , uit Zach . XIV , Dan . VIII en ( Jap . XII Ge-opend ( Geopend ) .) Ter nadere overdenking aan elk verstandigen onderGods volk opgedragen door Joannes Tan Herwerden , Phil . Doet . en Predikant te Jisp . Te Amsteldam , By HendrikVieroot , 1751 . Het Voorwerk telt XVIII , het Vertoog 136 blz.en de Aanmerkingen XII en 132 blz . 4o .
Dit werk handelt over den Antichrist . Het voorwerk bestaat uit een voorafspraak van den auteur en uit 5 gedichten van T . Vieroot , pred . te Wormer , J . Coopman , N . Lydelof ( 2 ) en K . do Gans .
591 . Leerredenen Over de Geboorte , het Lyden , Sterven on Bc-graaven ( Bc-graaven ) van onzen Heere en Zaligmaker Jesus Christus , eneenige mengelstoffen Zo des Ouden , als des Nieuwen verbonds:door Abraham Yerduin , Leeraar der Doopsgezinde Op deKoog en Saandyk . Te Amsterdam , By Jacob ter Beek , Boek-verkoper ( Boekverkoper ) bezyden de Beurs , 1752 . XII en 373 blz . 4o , metregisters .
Hierachter in gebonden de Lykreden op Moeriaan , de pligt
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende