Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
423 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
3
Jaar:
1849
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
23
Jaar:
1849
— 3 —
gebeurtenissen op zijnen grond voorgevallen , vau de opkomst en den bloei der takken van hun be-staan ( bestaan ) .
Bij de zamenstelling dezer Geschiedenis stonden ons in de eerste plaats slechts twee bronnen ten dienste . De eerste was plaats-beschrijvend ; de tweede meer historiëel en daarom het meest ons van nut . Met 1678 hield zij echter op ons haar niet altijd helder water toe te voeren . Van dien tijd af moesten wij op eigen wieken drijven , zonder eenen leidraad te bezitten , welke ons tot het een of ander brengen kon . Wij waren echter zoo gelukkig eenige aanteekeniugen onder het oog te krijgen , die onzen arbeid zeer verligtlen , en met deze en nog eenige andere hulpmiddelen waven wij gered .
De eerste onzer bronnen was eoosjes , Beschrij-ving ( Beschrijving ) der Zaanlandsche dorpen , een werk dat , hoe hooge waarde het voor de kennis en de ge-schiedenis ( geschiedenis ) dier plaatsen ook heeft , ons uit den aard der zaak minder dienst kon bewijzen , dan onze tweede bron , soeteboom , Zaanlandsche Arkadia , Maar ook deze had gewigtige bezwa-ren ( bezwaren ) . Men kan niet onvoorwaardelijk vertrouwen op de berigten die hij mededeelt ; daarbij liggen zijne mededeelingeu als het ware bedolven onder eene menigte zaken en opmerkingen , die niet tot hel doel behooren en zijne ingenomenheid met de Zaanlanden , doet hem menige onwaar-schijnlijkheid ( onwaarschijnlijkheid ) als waar aannemen . Al is het ook onze gewoonte niet , om eenen schrijver na te vol-gen ( volgen ) zonder een ' anderen uit zijnen tijd te raad-plegen ( raadplegen ) , hier was dit echter moeijelijfc , zoo niet
1 *
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
81
Jaar:
1849
— 61 -
zijnde , daar hun voornaamste begeeren , om — aangezien zij niet als vroeger bij de geving der Ban , minder in aanzien en bevolking waren dan Westzaan , maar deze daarin verre overtroffen , — ook meerder aandeel in het Bestuur te ver-krijgen ( verkrijgen ) , bij de voorwaarden van den koop niet in aanmerking genomen was , rekenden zich alsuu ook niet verpligt Westzaan in deszelfs pogingen te ondersteunen , en legden het vele hinderpalen dienaangaande in den weg .
Zulks had ten gevolge dat de zaak nog eens voor II . H . M , gebragt werd . Deze ontboden beide partijen voor zich , wisten eindelijk de gerezene geschillen te doen ophouden , en herstelden die van den Lagendijk in een regt , hetwelk zij meenden , dat hun naar bevolking , zoowel als naar opbrengst , billijk toekwam , en hen tevens waar-borgde ( waarborgde ) voor de gekoesterde vreeze , dat Westzaan zich nu welligt de geheele magt , of althans het grootste gedeelte daarvan , zoude toeé'igenen .
De overeenkomst van den koop werd alsnu voor de geheele Banne gesloten en de gelden , door Westzaan reeds tegen 3 pCt . bijeengebragt , weder afgelost en eene andere negotiatie tegen 2 | pCt . op los-en ( losen ) ook tegen 6 pCt . op lijfrenten , aan-gegaan ( aangegaan ) . Tot vinding van dien interest , zoude de inkomsten der secretarie , de helft van het vendu-meestersambt ( vendumeestersambt ) , de windpacht der molens en de recognitien der Notarissen , Makelaars , Traan-roeijers ( Traanroeijers ) , de pacht der waag en die van de helft in de Nauernasche vaart , strekken . — Dit echter niet toereikend bevonden zijnde , zoo werd , K
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
57
Jaar:
1849
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
58
Jaar:
1849
— 38 —
zij onder den naam vau Ascmannedilfl voorkomt . Andere brieven onder anderen die van floris I , Graal ' van Holland , waarin hij het klooster te Egmo?id met een stuk gronds in dit dorp begiftigd , noemen het Eseenundelft . In de handvesten door dirk V te V laardingen gegeven , staat mede Asc-mannedilft ( Asc-mannedilft ) . In oude geschriften , waarschijnlijk uit de abdij van Egmond oorspronkelijk , leest men Egmonddelfl . Melis stoke spreekt er van onder de benaming Escinordelft .
Deze FLOHis ( 1 ) ende syn wyf gertbuii , Gaven veel goet tot Egmond e , In Escinordeljf rente vijf ponden .
Zonder ons hier in de verschillende benaming te verdiepen , of ons met het fabelachtige op te houden , alsof het dorp naar de Deenen genoemd is , die om het geweldig branden en in den asch leggen van vele plaatsen , Asco-mannen genoemd werden , willen wij liever den eenvoudigen naamsoor-sprong ( naamsoorsprong ) zoeken , in het bijgelegene dorp Assum en de Delft , eene vaart die door dezen ban henen loopt , welk Assumdelft in Assendelft , als gebe-zigde ( gebezigde ) uitspraak overgegaan is .
Assendelft was eene hooge en vrije Heerlijkheid , en door hare uitgestrektheid en regten eene aan-zienlijke ( aanzienlijke ) bezitting ; zij paalde ten oosten en noorden aan de banne Weslzaanden en Krommenie , ten zuiden aan het Y en ten westen aan de banne van Velzen . De bezitters dezer Heerlijkheid zijn velen geweest . M . A . Beels , baljuw der Heerlijkheid , gaf bij zijne uitgave der handvesten en priviligien
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
61
Jaar:
1849
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
66
Jaar:
1849
— 46 —
oud — overlijdende , werd door louEWYK VAN CASTILLON , Graaf van Blois , de zoon zijner doch-ter ( dochter ) MARIA VAN soissoNS , opgevolgd , die , na eene vijftienjarige regering , ongehuwd overleed , en in het graafschap Blois begraven werd , Deze Heer schijnt geene privilegiën geschonken te hebben .
Hij werd opgevolgd door zijnen broeder JAN VAN CASTILLON , gehuwd met Isabella , de dochter van REINOUD , Hertog van Gelder , na wiens dood hij pogingen aanwendde , om in het bezit van dat hertogdom te geraken . Na eenige ongelukkige oor-logen ( oorlogen ) te dier zake , stierf hij in 1381 , op het slot te Schoonhoven , eene zijner bezittingen , en werd te V alenciennes begraven . Hij liet twee onechte zonen na , gesproten uit eene vereeniging met sophia VAN dalen , uit den huize Arkel . Van hem is niets anders bekend , dan dat hij aan CLAISE AMElgaertsz , van Knollendam , een privilegie vergund heeft om « eene sluise " te leggen ia den Noorddam van Zaanden .
Guy VAN CASTILLON , Graaf van Blois , volgde zijn ' broeder op . Deze verkocht zijn graafschap Blois aan lodewijk , Hertog van Orleans ( 1391 ), en het is van dien lijd , dat hij dien naam aan een gedeelte zijner goederen hier te lande gaf ; van waar anders den naam der landen van het Wij ker-meer ( kermeer ) af tot de Zaan stroom met het Kromme Y ingesloten , welke dit oord zoolang gedragen heeft ; en het regtsgebied onder dien naam , dat de Baljuw van Beverwijk uitoefende ? De benoeming van dezen laatsten is , in 1397 , door den Graaf van Holland geschied . — Deze GUY , de Goede bij-genaamd ( bijgenaamd ) , schijnt een minnaar van de gezellige
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
69
Jaar:
1849
— 49 —
haar getrouwelijk ondersteund en , onder hunne banieren , voor hare regten het zwaard gevoerd . Behalve dat schaarden zij zich onder de ontevre-dene ( ontevredene ) Kennemers en Westfriezen , die den Baljuw Willem nagel tot hun hoofd gekozen hadden , en namen met hen de wapens op , over de boeten hun opgelegd , om dat zij deel aan het beleg van Haarlem genomen hadden , alsmede over de terug-eisching ( terug-eisching ) hunner kwijtscheldingsbrieven en breuken . Zij verwoesten onder anderen het Huis Heems-kerk ( Heemskerk ) , uit weêrwraak dat de Haarlemmers eenige sloten , waaronder Assendelft , vernield hadden . Eindelijk moesten zij zich onderwerpen . Zwaar drukte die trouw aan hunne Landvorstin op de hoofden der ingezetenen , want philips , Hertog vau Bourgondië , jaCOBA's oom , na haren schier gedwongen afstand , Graaf van Holland en Zeeland geworden , kreeg , benevens hare overige goederen , ook Westzaanden en Krommenie in zijne magt . Die magt verklaarde al hunne voorregten en vrij-heden ( vrijheden ) vervallen , gelastte den ingezetenen daaren-boven ( daarenboven ) tien man ter zijner beschikking te stellen , waarmede hij naar willekeur handelen mogt , in leven en goed ; mede moesten zij van iedere haard-stede ( haardstede ) vier groot betalen , mogten zij geen harnas of wapenen in hunne woningen hebben enz . ( 1426 ). Doch de ingezetenen , zich dadelijk onder zijne be-scherming ( bescherming ) plaatsende en hunne vrijheden overge-vende ( overgevende ) , verzochten demoediglijk kwijtschelding van de hun opgelegde lasten , en vergiffenis voor hunne daden , zich ter zijner genade stellende . Philips , hoewel zijne gedragingen jegens JAcobA dien naam
4
• d
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
72
Jaar:
1849
— 52 —
geleden , welke allervvege ellende onder de ingeze-tenen ( ingezetenen ) verspreidden , en waarbij zich nog de druk-kende ( drukkende ) lasten voegden , die door den Stadhouder van Holland , jan van egmond , bij afwezen van
MAXIMIL1AAN VAN OOSTENRIJK , als Voogd over
zijnen zoon filips II , werden afgedwongen . Dit maakte de gemoederen aan het gisten , zoo dat het landvolk op de been geraakte , binnen Alkmaar en Hoorn viel , en , na veel toeloop uit andere steden en plaatsen gekregen te hebben , een leger formeerde en vele ongeregeldheden bedreef . Daar JAN VAN EGMOND de opstandelingen in het eerst niet kon stuiten , zoo rees hunnen euvelmoed hooger , en Haarlem bemagtigd hebbende , logen zij op naar Ley den ; doch hier vonden zij den eindpaal van hun geluk ; want geen meesier van de stad kunnende worden , moesten zij , bij gebrek aan ondersteuning , terug trekken . Deze terugtogt geschiedde tot Haarlem toe , en ook daar door de magt des Landvoogds verdreven , stelden zij zich in de Beverwijk in slagorde ; doch gebrek aan een bekwaam legerhoofd had eene nederlaag ten gevolge , die hunne geheele verstrooijing te weeg bragt . Verre dat deze opstand den deel-hebbers ( deelhebbers ) eenig voordeel schonk , waren zij integen-deel ( integendeel ) genoodzaakt , zich op genade of ongenade , over te geven , en werden alle hunne voorregten verbeurd verklaard . IV estz-aanden , Krommenie en Ooslzaanden , moesten in de som van 123,300 kroouen , die Kennemerland als boete was opge-legd ( opgelegd ) , 9000 betalen , welke som mede tot aflossing diende der personen , die ter beschikking van <]" n
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
96
Jaar:
1849
— 76 —
schoot gespeeld had . Zij vergat alles , echtgenoot en huis , zelfs het kind dat zij onder het hart droeg ; ééne stem deed zich hooren , die stem gold haren broeder . Zoo dikwerf had zij God gebeden , dat die broeder mogt keeren tot Zijne zuivere dienst , eu nu hij het priestergewaad had afgelegd , nu hij daarom met gebrek moest worstelen , zou zij hem nu verlaten ? Neen het was niet om de leer dat zij zijnen afval gevraagd had , het was om den mensch en om den broeder , en nu hij daarom leed , had hij nog te meer aanspraak op hare liefde en hulp . Van liet noodige voorzien , verlaat zij Wormer . Aan gene zijde van het Y , aan den kant van Muijden , gekomen , wordt zij door eenige boeren ontmoet , die met baldadigen moedwil de eenzaam daarheen gaande vrouw omringen . Een vermanend woord uit haren mond , in plaats van de dartelen te doen afhouden , doet een ander gevoel bij hen opkomen , geen medelijden of eerbied , maar ver-achting ( verachting ) en woede . Geen twijfel : die vrouwe is der ketterij toegedaan , en toen zij dat ook niet lochent , maar roemt in haren lieer , toen klimt hunnen wrevel ten top , zij slaan de vuige handen aan de tedere vrouw en onder de schromelijkste mishandelingen , ongeacht haren toestand , slepen zij haar naar het gehucht Ypesloot , en onder het woest gejuich der zaamgeschoolde bewoners , wordt de ongelukkige aan een ' boom opgehangen . ( 28 Junij 1573 .)
Of de zes Waterlanders , die , uithoofde der strenge vervolging zich in geen bewoond oord veilig rekenende , zich te zamen in het Oostzaander
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
168
Jaar:
1849
— 146 —
tien , verliet hij ter sluiks het land , met den vloek van duizenden beladen en een ' naam , die nog na eeuwen met afschuw genoemd wordt .
Don Louis de requesens volgde ALVA in het bestuur op . — De Staten van het Noorderkwartier hadden inmiddels hunne vloot hersteld en betere orde en krijgstucht bij de troepen ingevoerd . Deze werden in twee regimenten verdeeld , waarvan er met afwisseling lagen : tot Hoorn , twee vaandels van 300 koppen , Alkmaar , Enkhuizen , Edam en Medemblik ieder twee , Monnikkendam en Pur-merend ( Purmerend ) ieder een , Ilpe?idam , Purmer land en ' t Kalf mede ieder een vaandel ; Krommenie , Krom-meniedijk ( Krommeniedijk ) , Warmer en Westzanen hadden te zamen vier vaandels in bezetting . Zoo lag hopman HANS VAN Keulen , in de maand October , tot Knollendam , en de volgende maand in de banne van W ' eslzaanden , even zoo lag er hopman schet-ter ( schetter ) , in dezelfde maand , veertien dagen , alsmede hopman COENRAAD VAN STEENWYCK . , vierentwin-tig ( vierentwintig ) dagen , de heer DE LA GARDE en de zijnen drie dagen , — allen ten koste van den huisman ; desgelijks JOACHIM VAN sittert met zijn vaandel , zestien dagen ; hopman nicolaes RUYCHAVER lag in de maand December , met zijn vaandel te War-mer ( Warmer ) . Krommenie schijnt op dien tijd zonder be-zetting ( bezetting ) geweest te zijn , althans de hoplieden RUICHAVER en VAN steenwyck , werden er met hunne vaandels heengezonden , om dit dorp te bezetten . De vijand tot Assendelft , van dit oog-merk ( oogmerk ) onderrigt , zocht hen te voorkomen , en beider troepen naderden van weerszijden het dorp ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
107
Jaar:
1849
— 87 —
vaak ia den geest der kerk en niet naar de be-hoeften ( behoeften ) der menschen spraken ; die zoo dikwerf de verzoenende leer des Evangeliunis tot verdoemen en veroordeelen bezigden , die , boe meer offers er vielen , te booger juichtoonen aanhieven , en ieder , die de kerk afviel , op het bitterst verguisden en vervolgden .
Het onderscbeid van godsdienst vieren was groot , groot bet verschil tusschen leeraars en leeraars , in handel en wandel ! Geen wonder dat men bet ergerlijke van veler leefwijze schuwde , dat men de kerk verliet , wier dienaars zoo dikwerf strijdig met JEZUS bevelen handelden . Waren elders Rome's priesters tot zedeloosheid vervallen en de heilig-heid ( heiligheid ) hunner bediening ter schande , ook in de Zaanlanden vindt men die voorbeelden , welke , met het boven aangemerkte , veel tot afbreuk dei-gevestigde ( dei-gevestigde ) leer medegewerkt hebben . Wij lezen van eenen Heer CLAES , pastoor te Wesl%aan y met zijnen kapelaan , eenen BASTIAAN VAN den briel ,
bij de boeren meestal meester basie genoemd
van een ' Heer geruit van Krommenie , wierontuchtig en zedeloos leven de ergernis der leekengaande maakten , en voorzeker veler hart mindervast aan de aloude gevoelens zal gehouden hebbeu.Wij mogen het alzoo aannemen , dat bij velen deakker bereid , en tot ontvangst van bet goede zaadgeschikt was , en dat , wanneer met vaste hand datzaad in de voren gestrooid werd , het voorzekerwasdom zou verkrijgen en vruchten zou geven , tot eere des Heeren en van hem , die dit werkvolijverig aanvaardde . Dit geschiedde , en wel van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
112
Jaar:
1849
— 90 —
De eerste predikatie , die hij alzoo deed , had plaats op de groote sluis te Zaandam , onder eenen verbazenden toevloed van menschen , zoo uit deze streek , als van Amsterdam en elders . De goede ontvangst zijner woorden spoorde hem aan meer-malen ( meermalen ) het woord te verkondigen , en meerderen kwamen op , en meerderen namen de leer aan , die hij predikte . Alstoen begreep hij , zich niet alleen tot eene enkele plaats te moeten bepalen , en uit eigene beweging , zoowel als op aandrang van anderen , begaf , hij zich op eenen zondag , bij helderen dag , naar fVeslzaanden . Op den dingstal , het plein voor de kerk , waar het regt gesproken werd , hield hij stand . En naauwelijks had hij daar op een aangebragt rustpunt den medege voerden bijbel nedergelegd , naauwelijks had zich de schare , die hem van Zaandam af gevolgd was , — waarbij zich vele inwoners van Westzaan en andere dorpen voegden — geplaatst , of de man , met zijn indrukwekkende gestalte , met dat hoog ernstige maar toch vriendelijke gelaat , met die doordringende maar toch aantrekkende oogen , sloeg het boek zijns Ileeren open . Zijne lippen ontsloten zich , en nadat hij met de menigte de banden tot het gebed gevouwen had , stemde hij de gemoederen tot het aannemen zijner woorden en bad den zegen Gods over deze en hunne zamenkomst af . Toen verhief zich zijne welluidende en overredende stem , in alle hare welsprekenheid en liefelijkheid , en het kon niet missen of het zaad , door hem gestrooid , moest in goede aarde vallen . Want zoo ergens dan hier moest men het
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
124
Jaar:
1849
— 102 —
hij weder in Alkmaar terug . GuiLLAUME mos-TAERT ( mosTAERT ) , aldaar door sonoy tot gouverneur aan-gesteld ( aangesteld ) , met reden over deze weinige gehoorzaam-heid ( gehoorzaamheid ) gebelgd , vroeg hem forsch waarom hij niet naar Zaandam getrokken was . Sjoerdsz toonde zich zoo het scheen daartoe gewillig , maar schoof de schuld op zijne soldaten , die hem hierin tegen-gestreefd ( tegengestreefd ) hadden . Mostaert echter weigerde hem in de stad te laten en gelastte hem andermaal naar Zaandam te trekken . Nu stonden de meesten zijner soldaten op , en wilden naar deze , om de nabijheid van Amsterdam zoo gevaarlijke plaats , niet henen trekken , ja verlieten met den vaandrig JOACHIM , hunnen hopman . Deze , in zijn ' woes-ten ( woesten ) aard zelf geene krijgstucht kennende , trok met de rest naar Medemblik , van meening om van daar naar Friesland scheep te gaan . Jacob cabkl-JAUW ( cabklJAUW ) , bevelhebber der stad , belette hem echter dit uit te voeren en sjoerdsz gaf op diens krachtig vermaan toe , om sonoy's last te vervullen . Des anderendaags verliet hij dan ook met de hem over-gebleven ( overgebleven ) 50 man de stad , maar in plaats van naar Zaandam te trekken , bemagtigde hij , te Aertswoud en Lammerschagen , twee schepen , om daarmede naar Friesland over te steken . Cabeljauw , dit verstaande , zond hem vier vaartuigen met 60 haak-schutters ( haakschutters ) achterna , die hem dan ook vermeesterden en te Medemblik opbragten . — Sonoy met regt over deze geringschatting zijner bevelen verbolgen , en de gevolgen berekenende en voorziende , die zoodanige minachting der krijgstucht moest uit-oefenen ( uitoefenen ) , veroordeelde den weerbarstigen hopman
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 1]
Pagina:
125
Jaar:
1849
- 103 -
en zijn ' tourier tot den strop , welk vounis den 12 Julij werd uitgevoerd . Zijn broeder en luitenant stonden onder de galg ; op WYbe's bede en ver-ontschuldiging ( verontschuldiging ) werd hun het leven gespaard , en men oordeelde ook het gegeven voorbeeld genoeg-zaam ( genoegzaam ) te zijn .
De ongehoorzaamheid van den Vrijbuiter kwam echter den Zaanlanden duur te staan en kostte den Staat eeue der belangrijkste verdedigingspunten . Bossu toch , het verlaten van Zaandam ver-nemende ( vernemende ) en overtuigd van het belang dier plaats , voor Spanjes ondernemingen in het Noorderkwar-tier ( Noorderkwartier ) , besloot ze te bezetten . Hij ging daarom niet de hoplieden QUICKEL en VAN der linden en hunne vaandels te Amsterdam scheep , en zeilde de Zaan in . Een deel hunner benden landde aan het zoogenaamde Slutjsoord . Hier overvielen zij de niets kwaads vermoedende huislieden in hunne woningen , doodden er sommige , en , die het niet met de vlugt ontkomen konden , werden gekneveld en zoolang gemarteld , tot zij aanwijzing van hun geld gedaan hadden . Toen sloeg men aan het plunderen en de wanhopige huislieden namen daarop , den geheelen Zuiddijk langs , de vlugt , door hun angstgeschrei van : « de Spanjaarden komen ! de Spanjaarden komen !" ieder aansporende hun voorbeeld te volgen . Niet allen waren echter zoo gelukkig hunne handen te ontkomen . Eene vrouw , onderweg baar geld in hare haarvlechten of tuiten willende verbergen , werd door een ' woesten Spanjaard geld en tuiten met eenen slag afgehouwen ; anderen vlugten veldwaarts iu , waar -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS