Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
454 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
379
Jaar:
1849
— 361 —
Engeland en Duitschland . En hoe kon hij , de afstammeling van peter de GROOTE , in Holland vertoeven , zonder de plek te zien en daar te zijn , waar de grondlegger van Ruslands grootheid en magt eens leefde en werkte ?
Reeds te Parijs had de Keizer het voornemen daartoe aan onzen Vorst te kennen gegeven , en was deze er op bedacht , hem al die eereen dat genoegen aan te doen , waartoe de plaats en de herinnering gelegenheid gaven . Het was een gelukkig denkbeeld van den Monarch der Regering van Zaandam eenen i - -aadsman ( -aadsman ) te geven in den man , die , hoewel elders geboren , zooveel gedaan heeft , om den roem der Zaan te handhaven en te verlïoogen , die haar en zich zelven een gedenkteeken heeft opgerigt , in zijn belangrijk werk : Peter de groote in Holland en ie Zaandam , M r . JACOBUS sciieltema . —
Te Zaandam , ja aan de geheele Zaan , heerschte eene algemeene blijdschap over de eer , welke den Zaanlanden te beurt zoude vallen ; men merkte er de gunstige denkbeelden op , welke ten haren aan-zien ( aanzien ) in Rusland gekoesterd werden , en wilde too-nen ( toonen ) daarop prijs te stellen en een blijk geven , hoe welkom het bezoek van den bevrijder van Europa was . En wat die blijdschap nog verhoogde was , dat men dan tevens den Souvereinen Vorst voor de eerste maal aan de oevers der Zaan zien zou . Den 3 clen Julij zouden de aanzienlijke bezoekers , de Zaan met hunne komst vereeren . Den vorigen , dag waren te Zaandam en op de dorpen reeds eenige troepen ingekwartierd , om op den feestdag de noodige diensten te verrigten . —
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
357
Jaar:
1849
— 339 —
onze verbaasdheid was het vonnis , dat zij allen sterven moesten ." —
Wij willen en kunnen niemand beschuldigen ; maar wanneer ons het gebeurde in de kanoneerboot , toen rek daar aan boord was , en de inhoud van het geschrift , dat hij en de anderen geteekend hadden , bekend was , ligt dat veel duisters ons helder zou zijn geworden . Het gedrag van COFI'IN en VAN de WEYER kan opgehelderd worden , door hunne slaafsche gehechtheid aan den overweldiger . Maar heeft hunne handelwijs veel tot de veroor-deeling ( veroordeeling ) van het zestal mannen bijgebragt , het ge-melde ( gemelde ) geschrift heeft daar den grond toegelegd ; het maakte hunne daden door hen zelven bekend . — Doch trachten wij niet verder den sluijer over dat gebeurde op te ligten . Want het is niet genoeg dat er eene algemeene stem tegen den Maire góbel opging , dat men hem beschuldigde te weinig veer-kracht ( veerkracht ) voor de ongelukkigen betoond te hebben , dat hij hen misleidde , om den Keizer welgevallig te willen zijn — lid van het Legioen van Eer als hij was , deelende in den haat van velen ; — het is niet genoeg , dat men in liedjes , bij de omwente-ling ( omwenteling ) in het licht gegeven , op hem en die mannen zinspeelde ; het is niet genoeg , dat men gist dat het vrees of verraad was , waarom hij zich verwijderde , of liever verschool , na den Raad tezamen geroepen te hebben , dat alles is niet genoeg om hem te ver-oordeelen ( ver-oordeelen ) , want bewijzen ontbreken , en wij willen den staf niet breken , daar zoo dikwerf de schijn misleiden kan , en in die dagen een dienaar des Keizers zeker niet zeer bij het algemeen kon gezien zijn ,
22 *
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
359
Jaar:
1849
— 341 —
mogende die kosten , uit de gewone inkomsten der stad betaald worden ." —
Met vreugde zag men den volgenden dag de troepen afmarcheren en zich in de kanoneerboten begeven , die bij den lantaarnpaal hunne legplaats hadden ; ook waren er vier veerschuiten gerequi-reerd ( gerequi-reerd ) , om de gardes soldés over te voeren , welke aan het Kattegat scheep gingen . Des morgens ten acht uren waren de Zaanlanden van den angst bevrijd , welke hen die dagen beklemd had , en de heugenis van dien tijd is ons nog uit menig ver-haal ( verhaal ) gebleken (*). —
(*) Dezen dag , 29 April , werd door den Maire , lid van het Legioen , van Eer , eene publicatie uitgevaardigd waarin hij zegt : niet dan met de levendigste smart te kunnen terugzien op de tooneelen van wanorde en re-geringloosheid ( regeringloosheid ) die hebben plaats gehad , en die zouder de goede gezindheid der notabelsle ingezetenen en de voorziening van hooger Autoriteit , liet volstrekt onge-luk ( ongeluk ) van deze gemeente zou hebben kunnen na zich slepen . Hij rekent zich verpligt hen , die zich anders altijd door een arbeidzaam en stil gedrag , en gehoorzaamheid aan de wetten onderscheiden hebben , ook bij deze openlijk en ernstig te moeten vermanen , daarin te blijven voort-gaan ( voortgaan ) , en diegenen onder hen , welke zoo onvoorzigtig als onzinnig aan de dwaze verleidingen van eenige on-verlaten ( onverlaten ) hebben gehoor gegeven , te doen opmerken , hoe derzelver dwaas en misdadig gedrag niet alleen hen zelven , hunne vrouwen en kindereu , maar ook de ge-heele ( ge-heele ) gemeente aan de verschrikkelijkste gevolgen heb-ben ( hebben ) kunnen blootstellen , die nu nog gelukkig hebben kunnen worden voorkomen . Hij verheugt zich dat de rust hersteld , de wet gehandhaafd is , en besluit in liet vast vertrouwen dat die voortaan bewaard zal worden , met beroep aan allen die eeuigen invloed heb-ben ( hebben ) daartoe mede te werken .
De leeraars der onderscheidene Gezindheden ontvingen
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
366
Jaar:
1849
— 348 —
de stad aan te stellen , of dat men bij hem , ( Maire ) eenige personen uit den Raad zonde benoemen , tot zijne assistentie . — Beide voorslagen werden echter eenparig verworpen . De Raad besloot bijeen te blijven , en wat er ook gebeuren mogt of verordend moest worden , dit te zaam te dragen en uit te voeren , ten besten des Lands en der stad . Men was gerust van steeds het goede gedaan en gewild te hebben , en voor verstoring van rust koesterde men geene vrees . Immers men kon zich ter be-waring ( bewaring ) van de rust thans gevoegelijk bedienen , van die magt , welke ingevolge verzoek van den Onder-Prefect , bij zijn verblijf te Zaandam , op den voorg . Zaturdag , was opgerigt . —
De berigten werden gedurig geruststellender , en toen men de tijding vau het binnenrukken van eenige kozakken te Amsterdam kreeg , geloofde men alle vrees , voor eenen overval der nog in bet land zijnde vijanden , te kunnen verbannen , daar men de komst dezer zonen van bet Noorden , als de voorlooper eener grootere magt beschouwde . De Raad te Zaandam nam de noodige maatregelen , wanneer soms de stad in het geval mogt komen , met eenige inkwartiering bezwaard te worden . —
Het volk had zich hier onder de snellijk elkander opvolgende en zoo verheugende tijdingen vrij rustig gehouden , maar toen de vlaggen op de torens gezet werden en des Donderdags de Maires eene uitnoodiging deden , om algemeen Oranje te dragen , spatie de menigte uit . Dien morgen heerschteer eene woelige drukte en eene opgewondenheid tot vreugde , die zich echter op eene vreemde wijze openbaarde .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
374
Jaar:
1849
— 35G —
deed ontvlammen , dat hij zijne sabel trok en , met de nog in de schede zittende kling , zijnen aan-valler ( aanvaller ) tuchtigde . Nu vielen meerderen op hem aan . Vejrgouw verdedigde zich zoolang hij kon , doch de overmagt overweldigde hem ; hij werd ter aarde geworpen , zijne sabel ontrukt , geslagen en voort-gesleept ( voortgesleept ) . De veiligheidswachters pieter kist , pieter noomen , CAROLUS holman , alsmede de brigadier veldwachter schoten tot ontzet toe , het-geen ( hetgeen ) gelukte , met dat ongelukkig gevolg voor ros-kamp ( roskamp ) , dat hij door pieter pante en ADRIAAN zanger werd nedergeworpen en mishandeld .
Inmiddels had de quack niet zijne assistenten de nog overig zijnde loten en lijsten in veiligheid , in de kerkekamer , gebragt ; men scheen het echter daarop niet voorzien te hebben . De grootste muiters verlieten toen echter de kerk , waarop men besloot de loting te hervatten , die dan ook nu zonder eenige sloornis afliep .
Het gerucht van het voorgevallene was inmiddels tot de hoofdwacht der gewapende burgers geko-men ( gekomen ) . Eenige van dezen , onder bevel van den heer VAN RUERLO holst , begaven zich op weg naar de kerk . Toen zij ten halverwege berigt ontvingen , dat het weder rustig was , oordeelden zij het echter beter terug te keeren ; op dien terugtogt werden zij , door een hoop gemeen , staande gehouden en met scheldwoorden begroet , terwijl men sterk op hen aandrong . Men zag zich tot tegenweer ge-noodzaakt ( genoodzaakt ) , en was de heer JACOB noomen , met zijne onderhebbende burger-cavalleristen , niet toe-geschoten ( toegeschoten ) , en de meer en meer aangroeijende hoop
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
375
Jaar:
1849
- 357 —
niet door hen uit elkander gejaagd , het zoude zeer zeker tot dadelijkheden gekomen zijn . —
De nacht , die hierop volgde liep rustig ten einde . De oorzaak van deze beweging schijnt te moeten worden toegeschreven aan het niet toegeven aan den wil des volks , omtrent GÖBEL ; men was niet onwillig om te loten , er was geestdrift genoeg voor de zaak , maar men wilde dat niet te Zaandam , in het bijzijn van den Maire ; het waren meestal schippersknechts , die zich hel luidste deden hoo-ren ( hoo-ren ) . Welligt ook was zij het gevolg van brood-dronkenheid ( brooddronkenheid ) ; de geschiedenis van ons Vaderland is niet zonder voorbeelden van ongeregeldheden , door het volk gepleegd , onder de leus van « Oranje boven !" Het gezegde tegen den heer dekker zou wel eenigen grond opleveren voor dit gevoelen .
Men ziet het ook hier , dat is de haat des volks , gegrond of ongegrond , eenmaal opgewekt , dan is hij niet schielijk te sullen en komt bij iedere ge-legenheid ( gelegenheid ) weder boven . — Het is gemakkelijker volksvriend te heeten dan het te worden . Göbel ondervond het .
Maar ook het volk ondervond , dat het zich niet straffeloos tegen door de wet aangestelde per-sonen ( personen ) mag verzetten . De heer de quack diende over deze zaak terstond zijn rapport in , en kreeg na eenige dagen bevel de voornaamste belhamels te arresteren . Hij verzocht hiertoe den bijstand der gewapende burgers , alsmede dien der veld-wachters ( veldwachters ) uit den omtrek . Het gevolg hiervan was dat des nachts zes der oproerigen uit het bed geligt en , onder geleide der veldwachters , naar
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
392
Jaar:
1849
- 374 —
de toekomst te gemoet , daar de rust , welke thans ia Europa heerschte , een langdurig behoud van . den vrede scheen te waarborgen *
De jaren , welke op het gedenkwaardige jaar 1815 volgden , leveren — boe belangrijk zij door de ver-eeniging ( ver-eeniging ) met België ook waren , voor handel en fabrijkwezen in ons oord — voor de Zaanlanden niets merkwaardigs op . Gevoelig was het jaar 1816 ook hier voor de mindere standen . De buiten-gewone ( buitengewone ) duurte van alle levensbehoeften , na zooveel jaren van rampspoed en teruggang , drukte zwaar op velen , en het viel den meesten moeijelijk met hunne verdiensten toe te komen . Gelukkig echter dat de fabrijken en handwerken weder op den ouden voet kwamen , waardoor de arbeider veel verligting en te gemoetkoming ondervond . — De terugkeer tot vroegeren bloei van alle takken van nijverheid , liet niet na een gunstige stemming bij de ingezetenen te verwekken , en deed hen gelaten de ontberingen dragen door de duurte veroorzaakt . Het zoo vruchtbare jaar 1817 ver-goedde ( vergoedde ) alles ruimschoots . —
Den 17 den Januarij 1818 woei het des nachts uit het zuidwest en westen een hevigen storm , zoo dat het water weldra tot boven peil geraakte , en de dijk te Westzaan , lager wal zijnde , in groot gevaar verkeerde , van voor den geweldigen aanslag der golven te bezwijken . Beleid en ijver wendden echter gelukkig dit gevaar af . Men zou anders het gebeurde in 1717 met nog meerder schade voor deze ban , herhaald hebben gezien .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
395
Jaar:
1849
— 377 —
Weldra vloeide ook de lagendijk aan de westzijde van de Zaan over , met een val van een Neder-landsche ( Neder-landsche ) el , in den polder van Westzaan , en zoo verre men zien kon , was alles ondergeloopen . De wind was gelukkig gaan liggen , zoo dat dit overvloeijen zonder geweldigen golfslag geschiedde , maar de dijk was als een waterval , en overal stroomde de vloed over . De Zaandijk leed hier en daar belangrijke schade , zoodat men gedurig in de weer was , om eene wegspoeling of doorbraak te voorkomen .
Des Zondags den 5 den February hield het water nog steeds met rijzen aan . Des namiddags ten half vier echter nam men eene daling waar , want het water had een ' nieuwen uitweg gevonden in de Wijde-Wormer ( WijdeWormer ) , wier dijk bezweken was . De Zaan vloeide als eene stroomende rivier ; veler-hande ( velerhande ) goederen , ook vee werd door haar mede-* ( mede ) gesleept . Nu eens was het water vallende , dan rijzende . De menschen , welke op de paden bene-den ( beneden ) dijks woonden , moesten naar hunne zolders vlugtten . Velen hadden reeds tijdig hunne goe-deren ( goederen ) en levensmiddelen geborgen , anderen echter niets . De kerken der Hervormden waren tot eene verblijfplaats van vee geworden , dat uit de stallen daai'heen gebragt werd , en hun loeijen in den nacht van den Qden } mengde zich angstwekkend met het noodgeschrei dergenen , welke hulp zoch-ten ( zochten ) of hulp vroegen . Dit alles ging nog vergezeld van het luiden der noodklokken , en het geroep der-genen ( dergenen ) , die , ter halver lijve in het water staande , den dijk trachten te behouden .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
407
Jaar:
1849
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
412
Jaar:
1849
— 394 —
Nu hij , op Hollands grond , aan Zaanstrooms vruchtbre
boorden ,
In ' l nederig verblijf des grooten teters treedt .
Maar ' t vorstlijk hermelijn ontvalt hem op den drempel ,
Hier is hij meer dan Vorst — hier is hij halve God !
Want in deez ' leemen hut betreedt zijn voet een tempel
Aan menschlijkheid gewijd en bovenaardsch genot .
Heil aan Zaanstrooms vruchtbre boorden ,
Heil in peters lage kluis !
Heil , o pronkjuweel van ' t Noorden ,
Heil in ' t nedrig Keizershuis !
Men vertoefde een ' geruinien tijd in het een-voudige ( eenvoudige ) verblijf , dat voorzeker bij den jongeling , bestemd om eenmaal den rijkstaf ie voeren , dien zijn roemrijke Voorzaat hier eens nederlag , ve-lerlei ( velerlei ) aandoeningen zal opgewekt hebben . Hij zou eenmaal gebieden over datgene , wat PETER als bet ware uit bet niet bad opgewekt ; hier stond bij op eene dier plekken , waar de man geleefd , gepeinsd en gewerkt bad , wien niets te klein was als het strekken kon om de grootheid van zijn Land te bevorderen . En dat bet gelukt was , dat kon de Czarenzoon getuigen , die nu eene bede-vaart ( bedevaart ) naar de arme hut allegde , die er opmerken kon , hoe peter bier eene overwinning bevochten en eene zege behaald had , grooter dan iemand anders , zoo hoog als hij geplaatst ; hij kon er leeren waardoor de grootheid en het geluk der volken bevestigd , door welke deugden een regent nog lang na zijnen dood herdacht en gezegend wordt .
Na het huisje verlaten te hebben , werd het aanzienlijke gezelschap , in het logement het M o -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
413
Jaar:
1849
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
414
Jaar:
1849
— 396 —
zich van dit stuk , dat als een heilig erfdeel in zijn geslacht was overgaan , te ontdoen . De Grootvorst nam het dankbaar aan , en eene aan-zienlijke ( aanzienlijke ) som werd den gever tot schadeloosstelling uitgereikt . Meerdere belangrijke giften en geschen-ken ( geschenken ) zijn bij deze gelegenheid , door hein en de Kroonvorstin , gedaan . —
Wij naderen het einde der ons voorgestelde taak . — De laatste trekken daarvan zullen het vermelden van het bezoek zijn , dat WILLEM VAN ORANJE , de tweede Koning der Nederlanden , aan de Zaan bragt , toen hij , na den afstand zijns vaders , tot den troon verheven was .
Wij gaven daarvan in der tijd in een der dag-bladen ( dagbladen ) eenig berigt , dat , zoo wij meenen , ook in het Gedenkboek der Inhuldiging werd overgenomen .
Gelijk overal iu ons Vaderland baarde het aan de Zaan veel genoegen , dat het Z . M . op zijnen togt door Noord-Holland , behagen mogt ook de stad Zaandam met een bezoek te vereeren . Te-leurstelling ( Teleurstelling ) gaf het evenwel bij velen , dat Z . M . alstoen de geheele Zaanstreek niet zoude bezoeken ; de aanzienlijke rij dorpen toch . in dit oord gele-gen ( gelegen ) , nog nimmer door een ' der vorige Vorsten be-treden ( betreden ) , waren dit bezoek allezins waardig geweest ; zij verdienden het ook uit het oogpunt van het belang dat hnnne handel en nijverheid voor het Vaderland heeft , en waarvan zoo menige kwij-nende ( kwijnende ) tak opbeuring behoeft . Dit alles had men zoo gaarne onder het oog van den Vader des Vaderlands willen brengen . Kon deze verwachting niet vervuld worden : Z M . zou echter van een '
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
441
Jaar:
1849
OP HET TWEEDE DEEL .
Pag . 34 , regel 7 <-'. b .
Dit nederstorten van den toren te PVormer had plaat » in liet jaar 1661 , op zondag , tusschen de morgen - en middagdienst . De kerk was een voortreffelijk gebouw , met een ' grooten en een ' kleinen toren . De eerste had vier spitsgewijze omgangen ; deze vielen door het dak Ier neder . Van dit voorval werd eene afteekening ge-maakt ( gemaakt ) , die onder het orgel geplaatst werd , terwijl ter eere van den hersteller , op eenên der zijmuren het volgende versje gemaakt werd :
Meester JAN GROOT heeft dit gebouw , ' t Geen door twee torens lag in rouw , Door kracht en kunst , van Junij agt , Tot Wynmaand end in fleur gebragt .
De kerk rustte op 24 pilaren , had een ruim choor en een zwaar orgel . — Den lO^en Januari ) 1807 werd zij echter tot afbraak verkocht , en in dit en in het vol-gende ( volgende ) jaar afgebroken ; de nieuwe , veel kleinere kerk werd in 1808 en 1809 gebouwd , en den 9den November 1809 de eerste predikatie daarin gedaan .
De teekening en steen , hierboven gemeld , zijn niet meer aanwezig ; de grootte der oude kerk is op het kerk-hof ( kerkhof ) nog duidelijk waar te nemen .
Pag . 88 , regel 3 v . o .
Van de uitvoering van het vonnis aan de valsche munters moet eene schilderij bestaan hebben , van een '
JAN ANTHONY .
Pag . 126 , regel 18 f . b .
Deze NooMEN , van wien wij meermalen melding maak-ten ( maakten ) , en die , naar de gewoonte van zijnen tijd , wat er in zijn leven merkwaardigs voorviel aanteekende , had
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
454
Jaar:
1849
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Geschiedenis der Zaanlanden [dl. 2]
Pagina:
30
Jaar:
1849
— 14 —
ze evenwel van eenderiei gevoelen waren ." — De Regenten begeerden van de opgekomenen , dat zij beloven zouden , het dorp getrouw te zijn , ten beste voor te staan en bet geweld te weren . Allen waren biertoe gezind , maar « zy wilden niet ge-houden ( gehouden ) wezen de pachters voor te staan , noch hunne huizen of goederen te beschermen ." — Zoo groot was de haat tegen deze en had zij aller harten als ingenomen . En met deze mannen moest nu de Regering handelen ! —
Te vergeefsch poogde men hen andere gedachten in te boezemen . De Westzaandammers gaven te kennen , dat de Regering en de Baljuw de pachters zei ven uitgesloten hadden , en zij zouden hen beschermen ? De Regering Ie Zaandam ondervond mede « dat men het paard niet over den post krygen kon ," om ieder zonder onderscheid te beschermen . En toen werd beloofd « dat men buiten de pachters alle onheil zou zoeken te weren ." — Te meer zullen de Regenten toegegeven hebben , dat « men op dien voet te werk zou gaan ," daar het ge-rucht ( gerucht ) liep dat men met de pachters begonnen was , maar met de huizen der rijken eindigen zou . —
Zoo waren dan de pachters aan hun lot over-gelaten ( overgelaten ) . Vreemd moge ons dat besluit klinken en niet zeer waardig en edel voorkomen : bet getuigt hoe wars de toenmalige burgerij was van eiken last , die hunne vrijheid drukte , die enkelen ten koste van het algemeen verrijkte en het geheel aan for-maliteiten ( formaliteiten ) onderwierp , die niets dan moeite en schade veroorzaakten . Dit besluit der Regering , die geen ander nemen kon , wilde zij niet nog
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS