Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
54 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
54
Jaar:
1872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
19
Jaar:
1872
17
heen als zij maar eene boot /- ouden uitbrengen tot dienst van Zijne Majesteit , zoo hadden zij genoeg te klagen over hunne onvermogendheid en armoede ; maar nu zij rebel geworden zijn , nu kunnen zij eene koninklijke vloot niet alleen in zee brengen , maar ook jaar op jaar onderhou-den ( onderhouden ) ."
Don Frederik had inmiddels hot beleg voor Alkmaar geslagen , en het schijnt , dat tijdens dit beleg de bezetting ▼ an ons dorp naar elders verplaatst is geworden : misschien wel wegens het vertrek van een groot deel der Spanjaar-den ( Spanjaarden ) uit Assendel ft naar het leger voor Alkmaar ,
Hoewel ons dorp nog een bange strijd te wachtenstond , scheen het — om de woorden van Velius te bezi-gen ( bezigen ) — ti of het pak lichter te dragen zou worden ." Al-thans ( Althans ) in de maand October van dit jaar moest de vijandhet beleg voor Alkmaar , dat zich manmoedig verdedigdhad , opbreken en werd hem bij zijn terugwijken nog eeuegevoelige neep toegebracht . Eene gebeurtenis , die aanlei-ding ( aanleiding ) gaf tot het voor de ingezetenen zoo roemvolle ge-zegde ( gezegde ) : //" Van Alkmaar begint de victorie !" God was metdeze stad geweest ; want op den dag , volgende op dienvan het opbreken van hot beleg , kwamen vele menschenbinnen de stad , die — volgens Boomkamp in zijne ge-schiedenis ( geschiedenis ) van Alkmaar — bij het zien harer zwakke ge-steldheid ( gesteldheid ) zich niet onthouden konden , om God voor harezonderlinge bewaring te danken . De belangstelling om destad te zien was zoo groot , dat de vroedschap ter oorzake van de gr < bezoekers besloot , om voorzichtig -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
22
Jaar:
1872
20
eene groote slachting plaats greep en de Spanjaarden een belangrijk verlies ondergingen . Na alzoo den vijand als met bebloede koppen naar huis gejaagd te hebben , werd ons dorp daarop spoedig verschanst , en bleef Koeuraad van Steenwijk alhier in bezetting ; terwijl Nikolaas liuyc-haver ( liuyc-haver ) met zijn vendel naar Warmer vertrok .
Deze plaats werd dus tijdelijk voor de woede der Span-jaarden ( Spanjaarden ) bewaard ; doch de jaarkring van 1573 , die ten einde liep , zou de hand aan zijn opvolger reiken , waarin moord en roof en brandstichting — die krijgsdeugden des Spanjaards — ons dorp voor een groot deel zonden ver-nietigen ( vernietigen ) .
Doch laat ons de geschiedenis niet vooruit loopen en nog herinneren , dat , vóór het einde dezes jaars , door den heer De la Garde , die door den Prins van Oranje in Sep-tember ( September ) reeds met eenige vendelen Franschen en Duitschers tot hulp voor het Noorderkwartier gezonden was , eenige verschansingen te Krommeniedijk werden opgericht . Al-zoo ( Alzoo ) eindigde het jaar van krachtsontwikkeling , en wat zou het volgende opleveren ?
Inmiddels was Don Louis de Requesens , als ' s Ko-nings ( Konings ) Landvoogd alhier , den hertog van Alva opgevolgd . Eene zijner eerste bemoeiingen was oin , op aanraden der stad Amsterdam , veertien vendelen Walen , Duitschers en Spanjaarden naai ' Waterland te /. ruilen , waarvan het na-burige ( naburige ) Assendelft met nieuwjaar ( 1571 ) niet minder dan 3000 man in bezetting kreeg , dat korten tijd daarna met nog 600 man vermeerderd werd . Eene sterkte drs - vijands
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
25
Jaar:
1872
■ I .)
bij den snellen overval en de daaruit ontstane verwarring de noodige voorzichtigheid vergeten . Toren en kerk worden aldus door eigen vuur spoedig eene prooi der vlammen .
Verschrikkelijke toestand voorwaar ! Zie hier een grijs-aard ( grijsaard ) met moeite voortstrompelen . De liefde voor het leven doet hem zijne laatste krachten ter ontvluchting inspannen ; doch daar nadert een brooddronken Spanjaard : deze ziet hem , doet het ontbloote zijdgeweer op het hoofd des ouden nederdalen , — en de grijze kruin wordt roodgeverfd . Hij stort neder om nimmer weder op te staan . —■ Zie daar eene jonge maagd met aan flarden gescheurde kleederen . O , zij is ter nauwernood aan de vuige handen eens Span-jaards ( Spanjaards ) ontsnapt ! — Zie elders eene nog jeugdige vrouw met haar zuigeling op den arm , als in wanhoop rondsta-rende ( rondstarende ) naar haar echtgenoot en natuurlijken beschermer . Helaas ! de ongelukkige weet nog niet , dat zij reeds wedu-we ( weduwe ) is . — Zie ginds jammerende kinderen naar hunne ou-ders ( ouders ) ; wanhopige ouders naar hunne kinderen zoeken ! — O , zie den weg als versperd door lijken van mannen , vrouwen en kinderen ! Zie des vijands euvelinoed zich koe-len ( koelen ) op de wijze , zooals het redelooze dier dit doet . Zie hem de roofgierige klauwen naar des dorpelings bezitting uitslaan , en gebukt onder den last eene veilige bergplaats zoeken , om straks op nieuw zijne roofzucht bot te vieren . Zie den opvolgenden vijand vloekende het reeds uitgeroof-de ( uitgeroofde ) huis verlaten . Zijn moedwil vindt geen voorwerp ter vernieling ; doch zou de naam van brandstichter , aan den Spanjaard gegeven , dan verzinsel of laster zijn ? Neen ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
35
Jaar:
1872
33
dorpsgenooten met hem naar die stad en weder anderen naar Hoorn , Edam en Monnikendam gevlucht waren ; — én hoe nu weder eenigen tijd geleden , op het gerucht dei-mogelijk ( deimogelijk ) te verkrijgen warenis , sommigen teruggekomen waren om hunne woonhuizen te herbouwen . Wij zouden hem nog meer van zijn wedervaren kunnen laten vertellen ; doch dewijl wij reeds eenige uren hier vertoefd hebben en het alzoo reeds laat in den avond geworden is , willen wij hem , den eenvoudige van zeden , de noodige nachtrust gunnen . — Doeli daar hooren wij op eens in eene noorde-lijke ( noordelijke ) richting een levendig musketvuur ! Hoe , zouden dit nu reeds de vruchten der te verwachten veilige warenis zijn ? Zou de vijand , alvorens die te verleenen , eerst de weinige woonhuizen weder willen uitrooven of verbranden ? Onderzoeken « ij de zaak , wij zullen zien , dat wij ons vergissen . Wel volgt schot op schot , maar de strijd , die gevoerd wordt , heeft alhier in de Flus plaats , en dat tusschen Spanjaarden uit Assendelft en huislieden van Wormer , Die van Wormer onderricht , dat men te Assen-delft ( Assendelft ) het plan gevormd had om een tocht naar Wormer te ondernemen , wilden die van Assendelft voorkomen . Daar-toe ( Daartoe ) waren zij met eenige roeijachten over het water of het meertje de Foei gevaren , en alzoo in de Zaan gekomen door de sluis , later meer bekend onder den naam van Bloemendaler sluis . Wetende , dat de A-Ssendelver Spanjaar-den ( Spanjaarden ) , achter Krommenie om , mede naar de gemelde sluis zullen varen , leggen zij zich in de ilus bij Krommenie achter het riet in hinderlaag . De niets kwaads vermoeden
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
46
Jaar:
1872
1 I
huizen , die , gebouwd op eene uitgestrektheid win - H'.i morgen en 201 ] roede land , in de verponding jaarlijks op-brachten ( opbrachten ) de som van ruim f 3107 . En toch zou de alge-meene ( alge-meene ) welvaart in ons vaderland oorzaak zijn , dat een der beide deelen van ons dor ]) in een toe-land van ontwikke-ling ( ontwikkeling ) en vooruitgang zou geraken ten koste van het andere . Trouwens die algemeene welvaart had steden en dorpen doen vergrooten . Zelfs had men de handen in een geslagen om groote ondernemingen tot stand te brengen . Heeds had nisu in 1012 een grootseh werk voltooid met het bedijken en droogmaken van het meer , Beemster genaamd . En dit voetspoor volgende vormde de stad Alkmaar in het jaar 1 G'.ïl het plan om ook de Schermer met dijken te om-ringen ( omringen ) en aan het water te ontweldigen . Alvorens echter hiertoe overtegaan moest men eene uitwatering zoeken om het uit te malen water naar buiten te kunnen loozen . Hiertoe werd een tweeledig ontwerp gemaakt ; namelijk , het eene , gelijk de thans bestaande uitwatering , voorbij ons dorp , langs de Nattè'rnasche vaart en het andere om die uitwatering te doen aanvangen in het Lange of Alkmaar-sche ( Alkmaar-sche ) moor ; vervolgens door het Kromme 1 ', achter Kroni-meniedijk ( Kroni-meniedijk ) , langs het water , de Noorderham , voorbij het Busscher-slui&je ( Busscher-slui&je ) , zuid aan zeker meertje ( detegenwoordige Zuiderham ) om vandaar langs den Grauwenhaasruolen tot aan liet Twüken en eindelijk gaande tot bij { Oud ) Nauêr-na ( Nauêr-na ) , in het Y te doen uitloopen .
Hoe nu de keuze zou zijn , dit werd eene . levensvraag voor Krommenie of Krommenied-ijk ! Want werd liet tweede
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
2
Jaar:
1872
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
4
Jaar:
1872
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
6
Jaar:
1872
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
7
Jaar:
1872
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
8
Jaar:
1872
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Krommenie en omstreken : tijdens den 80 jarigen strijd tegen Spanje ; ter herinnering aan den 1 April 1872
Pagina:
10
Jaar:
1872
8
Alva , zijn vader waardig , sloeg in dit jaar met 30,000 man Let beleg voor Haarlem , destijds de /. wakste stad in Hol-land ( Holland ) . 10360 schoten beukten hare muren ; doch eerst na verloop van 7 maanden kon de Spanjaard , met vertrapping van eer en belofte , de bekende gruwelen van moord en bloedlust volvoeren . Hoewel nog altijd van het tooneel des oorlogs verwijderd , deed zich echter weldra tijdens dit beleg de ellende daarvan gevoelen . Diederik van Sonoy , inmiddels door Prins Willem van Oranje tot Gouverneur van het Noorderkwartier benoemd , een gezworen vijand van Spanje en ijveraar voor de belangen van ons land , be-vlijtigde ( bevlijtigde ) zich om met de geringe middelen , die hem ten dienste stonden , den vijand zooveel mogelijk afbreuk te doen . Hij preste daarom de ingezetenen , hier en elders , om schansen te maken en andere verdedigingswerken tot stand te helpen brengen . Drukkend voorwaar was deze maatregel , doch drukkender nog de toestand , die geboren werd ten gevolge van gruwelijke balddadigheden , eii die — wij moeten het helaas ! melden — bedreven werden door eigen of Staatsolie krijgslieden , geroepen om ons tegen den vijand te besehermen . Buiten staat om , door gebrek aan paarden , iets tegen den Spanjaard , die voor Haarlem lag , te kunnen uitrichten en geenszins aan eene strenge krijgs-tucht ( krijgstucht ) onderworpen , bedreven de soldaten van Aecker , Ni-kolaas ( Nikolaas ) Kuychaver , Pieter Yerbruggc en andere in den om-trek ( omtrek ) liggende veel moedwil en geweld . „ Zij roofden " — zoo schrijft Soeteboom in zijne Zaanlandsche Arkadia — ,, de goederen van den huisman , namen het eten uit den
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1