Uw zoekacties: Boeken (gescand)
Boeken (gescand)
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
50 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 -
 
 
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
50
Jaar:
1761
 
 
 
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
40
Jaar:
1761
5 <> Het Maandelyke Nieuws der
Genomen de Heereiï nurgermeefteren vanZaandyk koopen eenSchipin Compagnie voor ƒ 188OO :- waar van Stokvis \, Dico \, en Vis fheeft . Vrage hoe veel muet ieder hier toebetaalen ?
Genomen de voornoemde tturgermeefteren dieven Koophandel in Compagnie , en leydenin in dezer voeden , dac , indien Vis zyngeld.f maal , Dico \ l maal , en Stokvis a % maal ge-nomen ( genomen ) in de minfle proportie , alle evenveelbedraagden , bevinden dus ' c geen te zamengebragt werd te weynigtezyn ; koomenovereen ieder zyn inleg 50 maal te vergrooten,blyven dus ineede in deeze proportie . Vraa-ge ( Vraa-ge ) na ieders inleg ?
Zoo Jan Hogendorp eens gaf op Intrefl : duy-zend ( duy-zend ) Guldens voor den tyd van 4 Jaaren te-gen ( tegen ) den 2o lle Penning of 5 - ten honderd ' s[aars Intreit op Intrefl . Hoe veel zoud dieverfchil zyn , dit Capitaal de gemelde tyd In-treft ( In-treft ) op Intrefl : daar van genietende , dan Am-pele ( Ampele ) Iatrell gerekend ?
' k Neem eens of my gevraagd wierd hoe veelSerken daar leggen jn het nieuwe aangemaak*te end van de Zaandykcr Kerk , zoo diendhier op ; zoo gy dit getal door 3 deelde , deuytkomltmet 4 multipliceerde , van dit ko-mende ( komende ) 20 gefubftraheerd , en dan by het bly-vende ( bly-vende ) 100 gedaan , 7.00 komt daar 200 Serken.'k Vraage na ' t getal ?
Armevoogden van Zaahdyk een Koe koopen-de ( koopende ) , gaven daar voor zoo veel boven de q6 Gl.als de zevende penning van degantfche Koe be-loopt ( beloopt ) . Ook werd onderfteld dat de voornoem-de ( voornoemde )
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 -
 -
 
 
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
44
Jaar:
1761
Het Maandelyke Nieuws der
2 .
Ik zal geven meerder ftoffe Als gy dit maakt kort en goet , Maakt figuur en regels heedcn , Djar mee zal ik zyn te vreeden Als ' t maar aan de zaak voldoet ,
N °. i . Jmand my gevraegd hebbende in wat Jaar , Maand en Dag ik toe Zaandyk beroepen ben , zoo diend tot antwoord ; een Schip in zee zyn-de ( zyn-de ) , welk zeylde Z . ten W.iaMyïen , ende loop des ftrooms was gewceil O . ten Z . 9 M y-len ( y-len ) , zoo zoude de behouden Cours beooften ' t Zuyden i °. 37 '. meerder zyn als myn ouder-dom ( ouderdom ) toe waar , en de behoude verheyd dub-bcld ( dub-bcld ) genomen en gedaan by de behoude Cours min 37 minuten , zoo komt het Jaargetal na ' c
' Jaar 1700 . De Maand in het Jaar in welk ik beroepen ben Cubicq gemultipliceert is gclyk viermaal ' t Quadraat der Dag in de Maand op welke ik beroepen ben min eenmaal ' t Qua-draat ( Quadraat ) der Maanden ; ook is de Maand en Da-tum ( Datum ) van myn beroepdag in de Maand te zaa-men ( zaa-men ) 4 minder als myn jaaren . Myn Vrouws Jaaren min i °. 26 ' waaien gelyk met de g'aden " die de Zon op die morgen van deze myn bc » - -roeping ( roeping ) voor 6 uuren opging . Zaandyk geno-men ( genomen ) op 520 . 23 ' N . Breete , en myn gewezene Meeftcr Dirk Mooie zyn Jaaren waaren toe 5 ". 14 ' minder als de Zons Azimuth beoolkn of V e weden ' t Zuyden op de voorfz . N . Breette . Genomen de Zon had 23 ». 24 ' N . Declinatie , en word na de middernagt hoog gefchooten 44 °. 40 '. Vraage Da ' t Jaar , Maand en Dag
van
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
45
Jaar:
1761
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
47
Jaar:
1761
 
 
 
 -
 
 
 
 
 
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
1
Jaar:
1761
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
2
Jaar:
1761
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Maandelykse mathematische liefhebbery [...] maand february, 1761 : negende deels, 2de stukje
Pagina:
4
Jaar:
1761
Gedurende de 6 eerde Maanden van dit jaar 1761 . zullen de aparte Stukjes van deze Ma-tbematifche ( Ma-tbematifche ) Liefbebbery van ' t jaar 1760 , tegen de ordinaire prys van 4 St . te bekoomen zyn by den Drukker dezes en by den Boekhande-laar ( Boekhandelaar ) J . Kannewet in Amlterdam , na verloop van die tyd zullen de aparte Stukjes , zoo van dit als van de voorige jaaren niet minder als voor j St . te bekoomen zyn .
En belangende het werk dat nu weder Compleet is te bekomen , beftaande in 8 Deelen a 03 Stukjes , is voor de prys van ƒ 18:12:-te ( 18:12:-te ) bekoo-men ( bekoomen ) by reeds gemelde Boekverkoopers . Maar voor zoo verre ' er Boekverkoopers of Parti-culieren ( Particulieren ) tiyt Zuydholland of andere Provin-ciën ( Provinciën ) die mogten nodig hebbertf het zy Com-pleet ( Compleet ) of aparte Sukjes,en zulks van den Druk-ker ( Drukker ) dezes begeren te hebben , zullen niet an-ders ( anders ) gezonden worden als het gek franco daar by te doen .
De Liefhebbers worden verzogt om hunne Voordellen en Ontbindingen tot dit Werk , indien die uyt , of over Airiiterdam komen , met het inleggende Bnefport , te addrefleren te Amfterdam aan de Wed . Willem Rampen , Bockdrukfrer op de Nieuwezyds Voorburg-wal ( Voorburgwal ) , tufte hen de Nieuwftraat en Dirk van Aifcnlteeg , maar het Schoolnieuws aen d°n Uitgever Pieter Jordaan te Purmerende . En zal van de niet ingelegde Bnefport of onge-frankeerde ( ongefrankeerde ) Brieven ( buyten Correspondentie } geen gebruyk worden gemaakt ; ai * ook niet \ an Voordellen die zonder delTelfs ontbin-dingen ( ontbindingen ) daar by , ons toekomen .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS