Alle archieven en collecties zijn openbaar, behalve in sommige gevallen. Deze uitzonderingen gelden voor zowel overheidsarchieven als particuliere archieven. De toegang kan op grond van de Archiefwet 1995 beperkt worden vanwege:

  • De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
  • De kans op onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden
  • Economische belangen (bedrijfsbelang)
  • De veiligheid van de Staat

Bovendien kan de toegang beperkt worden wanneer er sprake is van bijzondere persoonsgegevens volgens de criteria van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer u tóch inzage wenst in archieven die beperkt openbaar zijn, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. U vindt het formulier hier. De gemeentearchivaris of diens plaatsvervanger neemt het verzoek in behandeling en weegt uw belang af tegen de reden waarom het archiefstuk beperkt openbaar is.
In beide documenten leest u welke gegevens vereist zijn en over het verdere verloop van de procedure.

In sommige gevallen kan alleen de eigenaar van het archief ontheffing verlenen. Dan moet het verzoek aan de eigenaar gericht worden. In dat geval wordt u door ons doorverwezen.

Bevolkingsregisters uit de eerste helft van de 20e eeuw zijn eveneens beperkt in de openbaarheid, omdat deze informatie bevatten over religie van mogelijk nog levende personen. Dit is op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door het ondertekenen van een onderzoeksverklaring kunt u ontheffing krijgen voor raadpleging op de studiezaal.