Uw zoekacties: Kranten (gescand)

Kranten (gescand)

Zoeken in Kranten

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
10 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1914-10-18; p. 1
Naam krant:
De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1914-10-18
Jaar:
1914
Pagina:
1
A.C. van Mej. Anke den heer Heri solo violist van ’t G beiden- van Amsterdam. Dit coi was in de eerste plaats bedoeld voor de hier gelegerde militairen, terwijl van de overige plaatsen- door de in-gezetenen ( ingezetenen ) tegen een matig entrée gebruik kon worden gemaakt, 't Kerk gebouw was geheel gevuld, geen wonder trouwens, daar de executan-ten ( executanten ) reeds van vroegere gelegenheden allergunstigst bekend waren. De heer Provilij bracht op ’t orgel een vijftal nummers tengehoore die met on- verdulde aandacht werden aangehoord en waarin wij weer den uitstekenden organist mochten bewonderen, even-als ( evenals ) in zijn accompagnement bij den zang en het vioolspel der beide anderen executanten. Mej Schierbeek droeg voor ’t Te Deum van Handel, Sei stille den. Herrn van Mendels- sohn, Bede voor ’t Vaderland, Nu zijt wellekome en ’t Wilhelmus, dat strande werd aangehootd. Ook haar onze hulde voor haar voortreffelijken zang. Om van den héér Leijdensdorff iets te zeggen, achten wij eigenlijk overbodig. Laten wij zeggen; het was zooals gewoonlijk, dat is uit-nemend. ( uitnemend. ) * Jisp. Op een bijeenkomst op 14 October gehouden in een der zalen van het raadhuis, is tot stand ge kopten een plaatselijk comité tot steun adn de Belgischen vluchtelingen. Tot voorzitter werd benoemd de heer J. Wildschut, tot secretaris de heer C. Wildschut en tot penningmeester de heer M. W. van Leeuwen. Beslo ten werd een circulaire te verspreiden en daarna op Zondag, Maandag, en Dinsdag a.s. een collecte te houden langs de huizen. De gelden zullen worden afgedragen aan het Algemeen comité tot steun aan de Belgische vluchtelingen, en verantwoord in en-kele ( enkele ) bladen. * — Verslag der raadsvergadering gehouden den 9den October 1914 des voormiddags ten 10 ure. Aan de orde kwamen. 1 . Vaststelling gemeentebegrooting
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1914-12-25; p. 2
Naam krant:
De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1914-12-25
Jaar:
1914
Pagina:
2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad, 1915-01-03; p. 3
Naam krant:
De Zaanstreek, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1915-01-03
Jaar:
1915
Pagina:
3
[. v/d Worp, commies ten kantore an den Gemeente-Ontvanger alhier. I * _ We maakten reeds eerder ■melding van de poging tot diefstal f door enkele kwajongens in het kantoor I van de Alkmaar Packet. Dezelfde Ijongens zagen kans in een pakhuis van de firma Ter wee aan de Peper-straat ( Peperstraat ) binnen te sluipen en ontvreem-den ( ontvreemden ) daar eer. partijtje koek. Aan de werf van de firma Pont, werd de, buit geborgen. Toen liet aan het genieten toe kwam meende echter onze politie ook een woordje te moeten meespreken en werden de veelbelovende knapen ingerekend. . Uit een volledige lijst die van de week verscheen in het Zaanl Nieuws- en Advertentieblad, merkten we dat Zaandam nog 189 Belgische vluchtelingen herbergt. Het grootste aantal van hen is verspreid overeen 6 tal tehuizen. i Bjj verschillende particulieren zijn plm. 70 personen onder dak gebracht. «■— We kunnen geen melding maken in alle uitvoeringen die ten bate van het Steuncomité hier ter plaatse worden gegeven. Aldoor blijkt weer dat ons comité zich in de sympathie van heel de burgerij mag verheugen. Toch willen we ui zondering maken voor het liefdadigheidsconcert, dat op 26 Dec. j.1. in de Doopsgezinde Keik Westzijde werd gegeven. Zal bij geen enkele liefdadigheids- uitvoering, de bezoeker zijn entréegeld beklagen, denkend aan het sympa- 1 dat wordt beoogd, den :lag werd kunstgenot ge maakt, in den edelsten zin des woords. ’t Kon ook niet anders. Op het orgel hadden we den heer J. Hooft, die op de hem eigen, uitstekende wijze enkele stukken ten besten gat. Mej. Joh. Benjaminse, onze ge-vierde ( gevierde ) Altzangeres, had een 3 tal nummers van het programma voor haar rekening genomen. Bijzonder trof ons het 3 tal Kerstliederen ; teer van inhoud, werden ze in een woord voortreffelijk gezongen. Zeer voldeed ons bij vernieuwing het vioolspel van den heer D. Gootjes. Het dubbelmanftenkwartet ,,Or- pheus” deed ons hooren „Ave Cesar’’ van Fred. Roeske, „Hymne a la muit" van L. d
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS