Per 1 juli 2018 heeft het Gemeentearchief weer een aantal toegangen op archieven beschikbaar gesteld. Het gaat om:

OA-0172 - Projectbureau Zaanoeverproject, 1989-1992
Het projectbureau Zaanoeverproject is per 1 juli 1989 voor 3 jaar ingesteld en valt rechtstreeks onder het college van Burgemeester & Wethouders. Eerstverantwoordelijke is in de gemeente Zaanstad de wethouder Stadsontwikkeling. Het projectbureau bestaat uit 3 personen en functioneert geheel naast de ambtelijke organisatie. Het takenpakket bestond uit de aansluiting van de zaanoevers aan de plannen van de 4e nota Ruimtelijke ordening, de bouw van de 2e Coentunnel en aanpak regio Amsterdam, imago verbetering van Zaanstad, de Zaanoevers verbeteren; als deel van de stad in al haar functies op een hoger kwaliteitsniveau brengen, de samenwerking binnen de gemeente verbeteren en een ontwikkelingsimpuls voor de rest van de stad realiseren.

OA-0173 - Dienst Interne Zaken, 1990-1996 (1999)
De Dienst Interne Zaken is ontstaan uit het samenvoegen van de klassieke secretariefunctie bij de gemeentelijke sociale dienst (GSD) en Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken (DSOW) met de afdeling Interne Zaken van de voormalige gemeentesecretarie. Het takenpakket van de dienst Interne zaken bestaat uit de volgende onderdelen: Informatieverzorging (archiefzaken, postbehandeling en de bibliotheek), Interne Dienstverlening (bodedienst, receptie, telefooncentrale, personeelsrestaurant, repro/fotografie en centrale inkoop), Gemeentearchief (uitvoering van het beheer van de overgebrachte archieven en ondersteunende collecties en publieksdiensten) en het Stafbureau (ondersteuning van de onder 1 tot en met 3 genoemde onderdelen en de directeur).

OA-0174 - Dienst onderwijs en welzijn, 1990-1996
De dienst bestond uit een vijftal afdelingen die diverse taken uitvoerde op het gebied van onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en volwasseneducatie), sport, recreatie en en Maatschappelijk Welzijn. Taken waren onder anderen: organisatie bewegingsonderwijs; verhuur school- en gymnastieklokalen; ondersteuning van de sportraad en het secretariaat, beleidsvoorbereiding en subsidieverstrekking op het terrein van Jeugdzaken; Kunst; Kunstzinnige vorming; Sociaal cultureel werk; Kinderopvang; Monumenten; Lokale omroep; Bibliotheek; Beheer van het biologisch lescentrum en het Czaar Peterhuisje. Als ook de beleidsvoorbereiding / subsidiëring van de maatschappelijke dienstverlening en ouderenvoorzieningen en woonwagen zaken; advisering via de indicatiecommissie omtrent diverse vormen van ouderen huisvesting en –opvang; coördinatie gemeentelijk beleid met betrekking tot minderheden, vrouwenemancipatie, achterstandsgebiedenbeleid en werkeloosheidsproblematiek.

OA-0175 - Dienst Milieubeheer, 1994-1997
Het takenpakket van de dienst bestond uit de diverse onderdelen: opstellen van milieubeleid, wel / niet verlening van hinderwet- en lozingsvergunningen, biologisch onderhoud van de buitengebieden, botulismebestrijding, centraal vervoer (en onderhoud van het gemeentelijk wagenpark), controle van zwembaden en oppervlaktewater, ecologische activiteiten (onder meer op basis van het waterlaboratorium), inspectie van het milieu en de riolen, meettechnische controle ten aanzien van rook-.geluid- en stankoverlast, ongediertebestrijding, ophalen huisvuil en vuilverbranding, straatvegen, verwijdering van vuil en oppervlaktewater en verzamelen van veldgegevens.

OA-0177 - Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken (DSOW), 1984-1997
De taken waren het gemeentebestuur ter zijde staan bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, het grondbeheer, de stedelijke inrichting en het stedelijk beheer.

PA-0495 - Vereniging Behoud Ideeëngoed Pacifisme en Socialisme Zaanstreek (BIPS), 1990-1992
De BIPS beschreef zichzelf als een buiten-parlementaire, onafhankelijke, linkse vereniging die de Zaanse politiek weer wat levendiger en spraakmakender wilde maken.
Ze deed dit onder andere door het publiceren van artikelen en brochures, het uitgeven van het kwartaaltijdschrift DWARS en door ludieke acties.

PA-0511 - Collectie accordeonist Wim Rijkhoff, 1928-2004 (2006)
Wim Rijkhoff (30-1-1923 - 19-6-2004) uit Assendelft, later verhuisd naar Wormerveer, speelde reeds op 3-jarige leeftijd mondharmonica. Hij trad in de jaren '30 regelmatig op met accordeon voor het kinderuurtje van de KRO. Hij is beroepsmusicus geworden en heeft veelvuldig opgetreden, onder meer als lid van de band The King For Jazz. Hij is na de oorlog lid geworden van The Rhythm Boys, een band die in heel Nederland en ook in België optrad. Vanaf eind jaren '50 componeerde Rijkhof ook stukken voor accordeon. Rijkhoff bracht in de periode 2000-2002 drie cd’s uit.

Tot slot is de inventaris van het volgende archief aangepast:
OA-0164 - Dienst Milieubeheer van de gemeente Zaanstad, 1984 - 1993

De toegangen/inventarissen zijn via deze link te raadplegen. De dossiers zijn in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief, tijdens de openingstijden.