Per 1 augustus 2018 zijn er opnieuw een aantal inventarissen van archieven beschikbaar gekomen.

U kunt nu vanuit huis al zien of zich in een archief de informatie bevindt die u zoekt, doordat u kunt zoeken in de beschrijvingen van de dossiers. Voor raadpleging van de dossiers kunt u terecht op de studiezaal van het gemeentearchief. Het gaat om de volgende archieven:

OA-0092 - Structuur plancommissie voor de Zaanstreek, 1961-1965
Op 12 februari 1962 werd aan Jhr. ir. J. de Ranitz, planoloog te Rotterdam en ir. W. Zuurmond, directeur gemeentewerken Zaandam, de opdracht verleend om een schets voor een structuurplan voor de Zaanstreek te ontwerpen. De colleges stemde ermee in, dat de voorbereidingen zouden geschieden door een commissie, bestaande uit de Burgemeesters van de 10 gemeenten. Zodoende ontstond de Structuurplancommissie voor de Zaanstreek.

OA-0093 - Zaanse Commissie voor de Hygiëne van het Milieu, 1968-1973
Op 2 december 1968 is de Zaanse Commissie voor de Hygiëne van het Milieu opgericht. Deze commissie adviseert de Commissie van advies en bijstand aan het Dagelijks Bestuur van het Ontwikkelingsschap Zaanstreek in alle zaken op het gebied van de hygiëne van het milieu. Daarnaast worden er diverse metingen uitgevoerd om onder andere de kwaliteit van het water en de lucht te kunnen vaststellen. Zoals het meten van zwaveldioxyde, roet, zeewater en zwembaden. Voorlichting geven, stankwaarnemingen vastleggen en algemene onderhoudswerkzaamheden in het laboratorium hoorde ook bij het takenpakket.

OA-0102 - Vleeskeuringsdienst en Openbaar Slachthuis Zaandam, 1921-1922, 1924-1975, 1977-1984
In 1932 werd begonnen met de bouw van een gemeentelijk slachthuis in Zaandam. Met de instelling van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees werd dit verband verbroken en werd het slachthuis verhuurd aan een vleesgrossier, die het beheer en de exploitatie van de gemeente overnam. In 1980 werd het terrein daarom in erfpacht gegeven aan vleesverwerkingsbedrijf Pouw. In 1985 werd het openbaar slachthuis als zodanig gesloten.

PA-0516 - Interkerkelijk Vredesberaad werkgroep Krommenie, 1979-1994
Het Interkerkelijk Vredesberaad werd opgericht op 7 november 1966, het was een Nederlands overlegorgaan om binnen de negen aangesloten kerken kwesties van oorlog en vrede op de agenda te zetten. De belangstelling binnen de kerken voor het vredesvraagstuk was in de jaren zeventig in de twintigste eeuw sterk in ontwikkeling. In het kader van de IKV-campagne: ‘Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland’ ontstond in 1977 een netwerk van plaatselijke werkgroepen. In Krommenie nam ds. Marius de Geus van de Hervormde Kerk het initiatief tot oprichting van een plaatselijke werkgroep. Zo organiseerden de leden van de werkgroep de jaarlijkse Vredesweek in september en één keer in de maand werd een stiltekring gehouden. Binnen de aangesloten kerken in Krommenie werd regelmatig gediscussieerd over de plaatsing van de Kruisraketten. Ook hield de werkgroep Krommenie zich bezig met oorlog in Joegoslavië. Dat leidde in de hele Zaanstreek tot acties ter ondersteuning van oorlogsgetroffenen in de Zaanse zusterstad Pancevo.

De inventarissen zijn hier te raadplegen.

Tot slot zijn de volgende inventarissen aangepast:
-PA-0025 - N.V. Onderlinge schroefstoombootdienst Oostzaan, 1884-1934.
-PA-0043 - N.V. Oostzaner Spaar- en beleggingsbank en N.V. Oostzaner Spaarbank, 1924-1950.
-PA-0080 - Familie Vredenduin, (1840) ca. 1860-1946.

De inventarissen zijn hier te raadplegen.