Per 1 november 2018 zijn de volgende archieven voorzien van een inventaris en daarmee beschikbaar voor onderzoek:

OA-0054 - Archief van het Gemeenbestuur Zaandam, (1800) 1813 - 1945 (1982)
De gemeente Zaandam is in 1811 ontstaan uit Oostzaandam en Westzaandam. De begindatum van het archiefblok is ruwweg gelegd bij het instellingsjaar van de zelfstandige gemeente Zaandam. De eindcesuur ligt bij het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee overlapt dit archief het zogeheten Zaalberg-archief (OA-0058) dat de periode 1850-1940 beslaat. Het Zaalberg-archief is ontstaan door de zaaksgewijze herordening van het - van oorsprong chronologisch gevormde - gemeentelijke archief door de Zaanse gemeentearchivaris Johan Zaalberg gedurende de jaren 1905-1910. Het verschil in ordeningssystematiek verklaart waarschijnlijk het naast elkaar bestaan van de twee archiefblokken. De inventaris van het Zaalberg-archief zal in de loop van 2019 online beschikbaar komen. Met de publicatie van de inventaris van OA-0054 is alvast een belangrijk deel van de Zaandams bronnenmateriaal uit de 19e en vroege 20e eeuw beschikbaar gekomen voor onderzoek.

OA-0086 - Archief van het Kraamcentrum Wormerveer, 1969 - 1983
Het gemeenteziekenhuis te Wormerveer functioneerde al sinds vele jaren als verlengstuk van het Gemeenteziekenhuis te Zaandam. De aan het laatste ziekenhuis verbonden specialisten namen patiënten op in het ziekenhuis te Wormerveer en hielden tevens in de polikliniek spreekuur. Bovendien werden in dit ziekenhuis bevallingen gedaan door huisartsen en verloskundigen. Het ziekenhuis, dat 31 bedden en 10 wiegen voor gezonde zuigelingen telde, functioneerde derhalve als ziekenhuis, verpleeghuis en als kraaminrichting.
In 1967 werd het Julianaziekenhuis te Zaandam geopend en in januari 1968 het verpleeghuis De Noordse Balk. Daardoor vielen de twee eerstgenoemde functies weg. Alleen de functie van kraaminrichting bleef over en wel in versterkte mate, omdat eind 1967 Ons Verpleeghuis te Krommenie eveneens werd opgeheven. Vanaf 1 maart 1970, na de pensionering van Zr. W. Verhorst werd Zr. Reidsma zowel leidster-docente als directrice. De verbouwing van het ziekenhuis tot kraaminrichting liep naar wens en was in 1970 bijna voltooid. In september 1970 nam het centrum drie verloskundigen in dienst om de mogelijkheid tot thuisbevallingen in Zaanstreek-Noord te kunnen garanderen. In 1972 werd de kraaminrichting ingrijpend verbouwd. Gedurende de laatste jaren liep het aantal ligdagen drastisch terug en de subsidies van de gemeenten werden belangrijk ingekrompen. Door de verslechterende financiële situatie kon de stichting daardoor de exploitatie niet meer rond krijgen en men besloot tot liquidatie over te gaan, hetgeen in 1983 zijn beslag kreeg.

PA-0350 - Werkarchief van Dr. M.A. Verkade, 1954-1984
Dr. Margaretha Adriana Verkade (1908-1986) is een telg uit de fabrikantenfamilie Verkade in Zaandam. Zij schreef en gaf lezingen over talloze historische onderwerpen, gerelateerd aan de Zaanstreek. Het archief bevat onderzoeksaantekeningen voor deze publicaties en lezingen. Zij stond bekend als een onderzoekster die zeer nauwkeurig haar bronnen raadpleegde en weergaf.

Daarnaast is de inventaris van het volgende archief voorzien van een nieuwe inleiding:
PA-0031 - Archief van de Harenmakerij en stinkerij Klaas Haremaker en Comp., Koog aan de Zaan.

De inventarissen zijn hier te raadplegen. De archiefstukken zijn, tijdens openingstijden, op de studiezaal in te zien.