Per 1 maart 2019 zijn weer diverse archieven van een inventaris voorzien. Het betreft overheidsarchieven van de voormalige gemeenten Krommenie en Zaandijk. Hierdoor is het mogelijk in deze archieven onderzoek te doen. U kunt de originele documenten tijdens openingstijden inzien op de studiezaal van het gemeentearchief.

OA-0040 - Gemeentewerken en reinigingsdienst Krommenie, 1913 – 1973
Het besluit tot oprichting van een Bedrijf voor Gemeentewerken en Reinigingsdienst werd genomen op 9 oktober 1925, met ingang van 1 januari 1926. De naam werd vaak afgekort tot Bedrijf der Gemeentewerken. Tussen 1936 en 1947 is de naam veranderd in Dienst Gemeentewerken en Reinigingsdienst. Al snel afgekort tot Dienst Gemeentewerken. De dienst groeide mee met het aantal inwoners van Krommenie. Daardoor werd 1966 het startsein voor een organisatieherziening door de uitbreiding en splitsing van de Gemeentewerken. De reinigingsdienst is hierbij een onderdeel van de Gemeentewerken.
In 1970 was er geen sprake meer van de Commissie voor bijstand voor Gemeentewerken en Reinigingsdienst, maar van de Commissie van Gemeentewerken.

OA-0041 - Gemeentelijke Sociale Dienst Krommenie, 1946 – 1973
De Gemeentelijke Sociale Dienst behandelde aanvragen en zorgt voor betalingen van uitkeringen van arbeidsongeschikten. De dienst werd in Krommenie vermoedelijk begin jaren '40 van de 20e eeuw opgericht. Bij de fusie met andere Zaangemeenten tot gemeente Zaanstad werd de dienst opgeheven en werd de Sociale Dienst Gemeente Zaanstad in het leven geroepen.

OA-0043 - Gemeentepolitie Krommenie, 1947 – 1958
Het gemeentelijk politiekorps Krommenie werd in 1957 opgeheven c.q. gewijzigd in een Rijkspolitiepost.

OA-0061 - Gemeentebestuur Zaandijk (1896) 1917 - 1941 (1952)
De voormalige gemeente Zaandijk maakt onderdeel uit van de Zaanstreek en ligt ten westen van de Zaan tussen de gemeenten Westzaan, Wormerveer en Koog aan de Zaan in. De opheffing van de gemeente Zaandijk.
In de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw heerst er in de gemeente Zaandijk grote armoede onder de bevolking van Zaandijk. De werkloosheid is hoog, goederen worden steeds schaarser en duurder en de zwarte handel en kettinghandel  kettinghandel is handel via een aantal tussenhandelaren, die daarbij niets anders doen dan voor een hogere prijs doorverkopen om de winst in eigen zak te steken  is levendig.
In de jaren na afloop van de Eerste Wereldoorlog worden de distributiemaatregelen opgeheven, evenals in 1920 de Centrale Keuken. Nog wel moet de gemeente op veel zaken bezuinigen en pas in 1937 neemt het aantal werklozen af. Om de woningnood te bestrijden krijgt woningbouwvereniging Zaandijk en woningbouwvereniging Nieuw Leven in 1918 rijkssubsidie voor de aankoop van grond en de bouw van woningen, onder andere in de Karl Marxbuurt. Begin jaren dertig worden vervolgens de eerste woningen in de wijk Rooswijk opgeleverd. Daarnaast worden er verschillende nieuwe straten aangelegd, zoals de Talmastraat en in 1938 verrijst ten noorden van de Parklaan, de Bomenbuurt. Ook de infrastructuur wordt verbeterd door het dempen van sloten, het aanleggen van wegen en in 1930 wordt het nieuwe stationsgebouw Koog-Zaandijk in gebruik genomen. De bouw van nieuwe woningen en wijken en de verbetering van de algehele leefbaarheid in de gemeente zal zich in de decennia na de Tweede Wereldoorlog voortzetten.

OA-0062 - Gemeenteopzichter Zaandijk, 1905 - 1941 (1943)
De gemeenteopzichter had als taak het toezicht op het naleven van de bouw- en woningverordening van de gemeente Zaandijk, welke was gebaseerd op de Woningwet.

OA-0063 - Commissie Levensmiddelenbedrijf Zaandijk, 1916 – 1920
Het Levensmiddelenbedrijf Zaandijk werd als gemeentelijk orgaan opgericht naar aanleiding van de Distributiewet 1916. Deze wet was uitgevaardigd vanwege de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), waarbij Nederland weliswaar neutraal was, maar er wel rantsoenering van levensmiddelen en brandstoffen gold.

OA-0064 - Centrale Commissie tot Samenwerking op het gebied van armenzorg Zaandijk, (1911) 1912 – 1924
De Centrale Commissie tot Samenwerking op het gebied van armenzorg in Zaandijk werd opgericht op 51 juni 1912. De commissie werd in februari 1924 weer opgeheven.

OA-0065 - Plaatselijk Steuncomité Zaandijk tijdens Eerste Wereldoorlog, 1914 - 1922
Het Plaatselijk Steuncomité Zaandijk tijdens Eerste Wereldoorlog werd opgericht in 1914; het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ondanks dat Nederland neutraal was, waren de gevolgen van de oorlog wel merkbaar, met name op het gebied van voedsel- en brandstofschaarste. De gemeente ondersteunde met behulp van diverse commissies, waaronder het Plaatselijk Steuncomité. Enkele jaren na het beëindigen van de oorlog in 1918, in 1922, werd het steuncomité opgeheven.

OA-0066 - Woningbouwvereniging Nieuw Leven Zaandijk, 1918-1947
De gemeentelijke woningbouwvereniging Nieuw Leven in Zaandijk is opgericht in 1909.

OA-0068 – Archief van de commissie voor Georganiseerd Overleg Zaandijk, (1927) 1933-1942
De Commissie voor Georganiseerd in Overleg in Zaandijk bestond uit afgevaardigden van diverse gemeentelijke organisaties die een adviestaak had voor het takenpakket van ambtenaren.

Tot slot zijn de twee volgende inventarissen van particuliere archieven aangepast:
PA-0016 - het archief van de houthandel van de families Oosterhoorn en Van Striening, Lijnen & Co., Zaandam.
PA-0032 - het archief van de handelsfirma Jan Dekker en de familie Dekker, Wormerveer.

Zoek hier in de inventarissen.