Per 1 mei 2019 heeft het Gemeentearchief weer een aantal archieven geïnventariseerd. Door de publicatie van deze inventarissen zijn deze archieven vanaf nu toegankelijk voor onderzoek op onze studiezaal.

PA-0294 - Hollandse Maatschappij van Landbouw afdelingen Assendelft en Westzaan alsmede de Land- en Tuinbouwbond afdeling Assendelft, 1892-1993
De Hollandse Maatschappij van Landbouw (hierna HMvL) is een organisatie van agrariërs opgericht in 1847. De HMvL stelde zich ten doel: - Verbetering van de maatschappelijke positie en de welvaart van de exploitanten van agrarische bedrijven, ongeacht hun godsdienstige of politieke gezindheid; - Bevordering van het welzijn van ondernemers in de landbouw en dat van hun gezinnen; - Dienstverlening en belangenbehartiging ten behoeve van de leden in de ruimste zin van het woord. In de herfst van 1993 zijn de afdelingen Westzaan en Assendelft gefuseerd. In 1991 is een gefaseerde fusie tussen de Hollandsche Maatschappij van Landbouw en de R.K. Land- en Tuinbouw Bond in gang gezet. Men ging verder onder de naam Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie.

KA-0015 - R.K. Parochie Sint Odulphus Assendelft, 1631-1977
In 1578 was de dorpskerk van Assendelft overgegaan aan de gereformeerden. Veel inwoners waren nog katholiek, al was het dan in het geheim en kwamen samen om de godsdienstplechtigheid te vieren. In het begin van de 17de eeuw waren er meerdere schuilkerkjes. In 1637 deed pastoor Cornelis Symonsz. aan het kapittel van Haarlem het voorstel voor het stichten van een nieuwe parochiekerk. In 1886 was er daadwerkelijk goedkeuring. De architect werd Adrianus Cyrianus Bleys. De kerk werd snel gebouwd en in 1887 was deze beschikbaar voor de parochie. In de loop der jaren hebben diverse pastoors een bijdrage geleverd aan de samenleving van de parochie. Er waren verder sccholen voor de kinderen, een verenigingsgebouw en een actief jeugd- en jongerenwerk. De geschiedenis tot en met ca. 1987 wordt beschreven in het boek genaamd "100 jaar Kerk 1889-1989:1000 jaar Parochie St.-Odulphus Assendelft", geschreven in 1988 door J.Th.P. Helmerhorst. Het is een belangrijke bron van informatie voor iedereen die meer over de geschiedenis wil weten.

De inventarissen zijn hier te raadplegen.

Daarnaast zijn een aantal inventarissen aangepast:
-WA-0001. Archief van de Achtersluispolder, 1786-1966
-WA-0002. Archief van de Polder Assendelft, later het Waterschap Assendelft, 1675 - 1979
-WA-0010. Archief van de Polder De binnengedijkte buitenlanden, genaamd De Noorderbuitendijken, later het Waterschap Assendelft, (1842) 1880-1971
-WA-0013. Archief van de Krommenieër Woudpolder, later het Waterschap Assendelft, ca. 1912 - 1971
Zie voor de inventarissen hier.