Per 1 september 2019 zijn de volgende archieven voorzien van een toegang, waarmee deze toegankelijk zijn voor onderzoek:

PA-0092 - Commissie Herbeplanting Zaandam, 1945 - 1948
De Commissie Herbeplanting Zaandam werd in maart 1945 opgericht door enkele inwoners van Zaandam. Zij zetten zich in voor fondsenwerving en bestelling van bomen en struiken om de stad weer groen te maken, nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog hoegenaamd alle bomen en struiken waren gekapt door de bevolking om als brandstof te dienen. Toen die taak was volbracht, werd in 1978 de commissie opgeheven. Het archief werd in 1979 door de secretaris overgedragen aan het Gemeentearchief Zaanstad en in 1986 geïnventariseerd.

PA-0099 - Archief van de R.K. Coöperatie De Voorzorg U.A. Zaandam, 1919 - 1970.
De R.K. Coöperatie De Voorzorg UA te Zaandam werd in 1919 opgericht. Door middel van gemeenschappelijke inkoop of bedrijfsuitoefening probeerden de deelnemers hun economische belangen te behartigen. De Coöperatie bestond tot 1970 en werd toen geliquideerd.

PA-0100 - Archief van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters Zaandam, 1945 - 1980.
De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters werd in 1945 opgericht naar aanleiding van benodigde hulp aan burgerbevolking na de Tweede Wereldoorlog. Zij organiseerden onder meer tweedehands kledinginzamelingen en hielpen mee eten uitdelen aan bejaarden. Begin 1980 werd de vereniging opgeheven.

PA-0112 - Commissarissen van de Elektrische Stroomverkoopmaatschappij Zaanland, 1915 - 1929
In 1915 nam de gemeente Wormerveer het initiatief tot de oprichting van de Elektrische Stroomverkoopmaatschappij Zaanland nv. Doel was de verkoop van stroom aan de gemeenten Wormerveer, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormer en Krommenie, hun industrieën en hun inwoners. De stroom werd betrokken van de Kennemer Elektriciteits Maatschappij (KEM). In 1933 werd de stroomdistributie overgedragen aan het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN). Pieter Lammerschaag (1872-1915) was burgemeester te Krommenie. Hij overleed in 1915, slechts 43 jaar oud. Hendrik Klerk Jzn (1882-1943) volgde Lammerschaag op als burgemeester van Krommenie, van 1916 tot 1938. Het archief bevat stukken van hen beiden in hun functie als commissaris.

PA-0113 - Vereniging Volksonderwijs, afdeling Krommenie, 1875 - 1900, 1929 - 1954
In 1866 werd de Vereniging Volksonderwijs opgericht met als doel de behartiging van de belangen van de neutrale openbare overheidsschool. Tegenhanger was de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, zes jaar eerder opgericht. In 1954 werd de vereniging geliquideerd. PA-0114 - Woningstichting Patrimonium Krommenie, 1922 - 1941 Woningstichting Patrimonium afdeling Krommenie werd in 1922 opgericht. In de jaren '60 volgde met andere woningstichtingen de fusie tot Woningstichting Zaanstreek, later Woningstichting Zaanstreek-Waterland en uiteindelijk in Woningstichting Rochdale.

PA-0305 - Familie Blans, Zaandam, 1878-1993
De familie Blans kwam in de zeventiende eeuw uit Vlaanderen via Zeeland naar Krommenie in de Zaanstreek. Hendrik Klaaszn Blans (1801-1884) startte vanaf 1848 met een pelmolen in Zaandam een pellerij. In 1877 bouwde zijn zoon Klaas (1831-1878) een stoompellerij met stenen pakhuizen aan de Oostzijde. Hij woonde erbij, op Oostzijde 109. Zijn zoon Hendrik Klaasz Blans (1857-1917), gehuwd met Johanna Maria Diekman (1861-1934), nam het bedrijf na zijn overlijden in 1878 over en vanaf 1892 in compagnonschap met de andere zonen Nicolaas Johannes Blans (1865-1916) en Thomas Martinus Blans (1866-1944). In 1912 werd de N.V. Gebrs Blans fabrieken opgericht maar door concurrentie, het stopzetten van rijstimport in de Eerste Wereldoorlog, hoge importheffingen in andere landen op gemalen rijst uit onder meer Nederland en het overlijden van de broers Nicolaas en Hendrik, volgde in 1919 liquidatie.

PA-0306 - Vereniging Volksonderwijs, afdeling Koog aan de Zaan, 1907-1967
In 1866 werd landelijk een vereniging 'Volksonderwijs' opgericht, met als doel het openbaar onderwijs verdedigen tegenover de aanvallen van de christelijk-nationale tegenstanders. Dit gebeurde ten tijde van de 19e-eeuwse schoolstrijd. In 1876 ging het 'Nederlandse Schoolverbond', een vereniging die in 1870 was opgericht ter bestrijding van het schoolverzuim, samen met de vereniging 'Volksonderwijs'. De nieuwe naam van de beide verenigingen werd 'Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs en het Schoolbezoek in Nederland'. Er waren toen 26 afdelingen in Nederland. In latere jaren waakte de vereniging over de naleving van wetten op het gebied van scholen en onderwijs. Na een dieptepunt rond 1900 volgde een opleving vanaf 1905. In 1875 zou er al een afdeling Koog-Zaandijk zijn opgericht. In het, als enige, bewaard gebleven kasboek staat met afwijkende pen als oprichtingsdatum 6 mei 1907 genoemd, met de naam Afdeling Koog aan de Zaan. De afdeling bestond tot na 1973. De opheffingsdatum is niet duidelijk.

PA-0307 - Firma Caro, verfhandel, -fabriek Krommenie, 1937-1939
De Gebroeders Caro te Krommenie, bestaande uit Jacob, Nicolaas en Jan Caro, hadden een verfhandel en verffabriek aan de Wilhelminastraat 88. De fabriek heette Carola. Het bedrijf bestond reeds voor 1912, blijkens een aanvraag voor fabrieksuitbreiding in dat jaar. Desondanks werd het 50-jarig jubileum op 1 oktober 1964 gevierd, waarbij als oprichtingsdatum 1 oktober 1914 werd genoemd. In 1945 werd de bedrijfsvorm een vennootschap onder firma met firmanten N., C., en R. Caro. In de jaren '60 was het bedrijf gevestigd aan de Zuidervaartdijk 15a. In 1967 werd het bedrijf een naamloze vennootschap en ging het samenwerken met Rapides Olie- en Chemische Fabriek aan de Noordervaartdijk te Krommenie. De familie Caro beëindigde in die tijd haar werkzaamheden voor het bedrijf; de directie werd gevoerd door de heren Vink.

PA-0308 - Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie afdeling Zaanstreek-Waterland, 1968-1991
De Nederlandse Atletiek Unie is opgericht in 1901. In 1926 ontving zij het predikaat Koninklijke. De vereniging bestaat anno 2019 nog steeds.

PA-0322 - Rooms-Katholieke Volksbond, afdeling Krommenie, later Katholieke Arbeiders Beweging, Nederlands Katholiek Vakverbond, later opgegaan in de Federatie Nederlandse Vakbeweging Krommenie, 1902 - 1982
De afdeling Krommenie van de Rooms-Katholieke Volksbond werd in 1904 opgericht. De vereniging streed tegen drankmisbruik.

PA-0323 - R.K. Gemengde Toneelvereniging Vondel Wormerveer, 1935
De Rooms Katholieke gemengde toneelvereniging Vondel in Wormerveer heeft in elk geval bestaan vanaf 1935 tot in de jaren '50 van de 20e eeuw. De vereniging is toen voortgezet door toneelvereniging Willen is Kunnen.

PA-0473 - Doopsgezind weeshuis Oosterweide, 1780-1828, 1837, 1945-1948
Het doopsgezinde weeshuis Oosterweide aan de Oostzijde 240 te Zaandam werd in 1744 in gebruik genomen. De kerkeraad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Oostzaandam in de Noord nam in 1743 het besluit 'om tot beter onderhoud van haare arme leedematen en weeskinderen uijt te zien na een bequaam huijs om de zelve daar in te logeeren en te alimenteeren'. Op 13 november 1945 is de Stichting Kinderhulp Zaanland opgericht, deze werd opgenomen in het kindertehuis. Vanaf 1955 werd het duidelijk dat het bestaande gebouw als kindertehuis niet meer bruikbaar was, c.q. niet langer aan de wettelijke eisen voldeed. Tevens moest het gebouw in de toekomst verdwijnen voor de aanleg van de Koningin Juliana weg. Op 25 mei 1968 is het nieuwe kindertehuis Oosterweide aan de Provincialeweg 52 geopend.

PA-0486 - Partij van de Arbeid, Gemeenteraadsfraktie Zaanstad, 1973-1994
Op 9 februari 1946 werd in Amsterdam de Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht. De volgende vooroorlogse politieke groeperingen gingen op in de PvdA: Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinige-Democratische Bond (VDB) en de Christen-Democratische Unie (CDU). Qua politieke standpunten kwamen de beginselprogramma's van de PvdA uit 1947 en 1959 het meest overeen met het verkiezingsprogramma van de SDAP uit 1937. De partij had vanaf de oprichting afdelingen in alle Zaanse gemeenten en is altijd met een grote fractie vertegenwoordigd in de Zaanstedelijke gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 1946 werd de PvdA in de meeste Zaanse gemeenten meteen de grootste partij. Alleen Assendelft (KVP) en Krommenie (CPN) vormden een uitzondering.

OA-0104 - Stichting Dierencentrum Zaanstad, 1978-1987
De Stichting Dierencentrum Zaanstad is opgericht op 1 januari 1978. De doelstelling betreft enerzijds de exploitatie van de bestaande dierenasiels Kalf en Ringweg en anderzijds de bouw van een dierencentrum genaamd Jagersveld te Zaandam. Het dierencentrum moet voldoende accommodatie bieden voor Zaanstad met de grensgemeenten. Op 28 november 1985 is het asiel genaamd Jagersveld gevestigd aan de Dr. H.G. Scholtenstraat 40 te Zaandam officieel geopend. Aansluitend is het asiel Kalf per 30 november 1985 gesloten en is de dierenopvang verdeeld over de locaties Ringweg en Jagersveld. Na interne conflicten is het asiel Ringweg in private handen overgegaan en is voor het beheer van het dierenasiel en pension aan de Scholtenstraat in april 1985 de Stichting Dierencentrum Zaanstreek opgericht.

OA-0125 - Collectie van de Gemeentepolitie Zaandam / Zaanstad en de Politie Sport Vereniging Zaandam / Zaanstad, 1930-1992
Deze collectie bevat alleen foto's en een geluidsband. De grondslag voor de gemeentepolitie werd gelegd door de Gemeentewet van Thorbecke uit 1851 en was een voortvloeisel van de Grondwet van 1848. Bij de wet van 1973 tot gemeentelijke herindeling van de Zaanstreek, werd bepaald dat per 1 januari 1974 de zeven Zaangemeenten: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk werden opgeheven en verenigd tot de nieuwe gemeente Zaanstad. Gevolg was dat de gemeentelijke politiekorpsen Zaandam en Wormerveer werden opgeheven en de overige Zaangemeenten niet langer deel uit maakten van het bewakingsgebied van het Korps Rijkspolitie. Tegelijk met de geboorte van de gemeente Zaanstad werd het Gemeentelijk Politiekorps Zaanstad geboren. De Politie Sport Vereniging Zaandam (PSVZ) is opgericht op 1 maart 1939. Door de herindeling van de Zaanstreek is haar naam per 1 januari 1974 gewijzigd in de Politie Sport Vereniging Zaanstad.

Daarnaast zijn de volgende toegangen aangepast:
PA-0102 - Indeco Coignet, bouwbedrijf Zaandam, 1964-1978
PA-0105 - IJsclub Noordpool Zaandam, 1895-1955
PA-0106 - Gymnastiek- en schermvereniging Achilles Zaandam, voorheen Gymnastiek- en exercitievereniging Achilles, 1892-2007

De toegangen zijn hier te raadplegen.