Van een aantal registers van de burgerlijke stand zijn sinds kort gedigitaliseerde bestanden te vinden op deze site. Het betreft onder meer de akten die per 1 januari 2016 openbaar geworden zijn. De scans sluiten aan op de serie microfiches die op de studiezaal te raadplegen zijn. Globaal gaat het van alle voormalige Zaangemeenten om:

Geboorten 1912-1915
Huwelijken 1937-1940
Overlijden 1962-1965

Zaterdag 23 januari jl. was een nieuwe aflevering te zien van Verborgen Verleden, waarin op zoek gegaan werd naar de familiegeschiedenis van tv-presentator Teun van de Keuken. Deze zoektocht bracht hem onder meer naar de Zaanstreek. Eind vorig jaar zijn voor het programma opnames gemaakt in het Honig Breethuis in Zaandijk en in het Gemeentearchief Zaanstad.

Onlangs is de inventaris van het archief Gemeentelijk Reint Laan Fonds, vanaf 2005 Stichting Reint Laan Fonds, 1978-2008 (PA-0152) beschikbaar gekomen via internet.


Bij raadsbesluit van 12 oktober 1978 werd in de gemeente Zaanstad besloten tot de oprichting van een Publicatie-fonds Gemeente-archief. Doelstelling was dat de aanwezige financiële middelen werden bestemd voor de bekostiging van door het Gemeentearchief uit te geven publicaties over de historie van de Zaanstreek. Initiatiefnemer hiertoe was heemkunde-ambtenaar J.J. Zonjee.

Binnen het fonds werd naast het bestuur, een adviescommissie opgericht. Deze bestond uit vijf leden. De voorzitter werd benoemd uit het college van B&W, de rol van secretaris werd door een medewerker van het Gemeentearchief vervuld en daarnaast waren er nog drie deskundigen op het gebied van de Zaanse historie.
De eerste burgemeester van Zaanstad, Reint Laan Jr (1914-1993) stortte in 1979 als eerste zijn afscheidscadeau in dat fonds. Als dankbetuiging werd het fonds sindsdien aangeduid als Gemeenteljik Reint Laan Fonds.

De doelstellingen werden algauw verruimd door ook publicaties (gedrukt, audiovisueel of digitaal) te subsidiëren die niet specifiek door het Gemeentearchief werden uitgegeven, maar wel betrekking hadden op de Zaanse historie en die gebaseerd waren op onderzoek in archieven. Fondsen zijn afkomstig uit de gemeente Zaanstad, gemeente Oostzaan en tot 2008 uit de gemeente Wormerland.
In 2005 droeg de gemeente de uitvoering van de taken over aan de zelfstandige Stichting Reint Laanfonds. Sindsdien worden besluiten over de toekenning van subsidies niet meer door de adviescommissie genomen maar door het bestuur van het fonds. In de folder uit 2006 is te vinden aan welke voorwaarden publicaties over de Zaanstreek moeten voldoen om voor subsidiëring door het fonds in aanmerking te komen.

Link naar de inventaris

De archiefstukken zijn - tenzij anders aangegeven - vrij te raadplegen op de studiezaal van het gemeentearchief.

De bouwvergunningen van de gemeente Oostzaan over de periode 1908-1999 zijn vanaf nu tijdens openingstijden in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief. Een lijst met beschrijvingen van de vergunningen is te vinden op de website. Voor het inzien van de dossiers kunt u tijdens openingstijden terecht op de studiezaal van het gemeentearchief.

Link naar de beschrijvingen van de bouwvergunningen Oostzaan 1909-1999

Ook de beschrijvingen van de hinderwetvergunningen van Zaandam kunt u in dit overzicht vinden. U kunt de zoekresultaten filteren op plaatsnaam en op het soort vergunning.

Bouwdossiers voormalige Zaangemeenten
Voor de bouwvergunningen van de voormalige Zaangemeenten geldt nog steeds:
- Bouwdossiers van vóór 1974 zijn tijdens openingstijden van het gemeentearchief in te zien op de studiezaal.
- Bouwdossiers van ná 1974 zijn uitsluitend in te zien na aanvraag via het webformulier.

Link naar meer informatie over het inzien van bouwdossiers

 

Wie 'Zaandam' zegt, zegt 'Verkade. En wie 'Verkade' zegt, zegt 'Zaandam'. Het is al meer dan 125 jaar geleden is de Stoom- Brood en Beschuitfabriek De Ruyter der firma Verkade & Comp Zaandam aan de Westzijde werd opgericht. Wist u dat het bedrijfsarchief van Verkade van het begin af aan is ondergebracht in het archief van de gemeente Zaanstad? Wellicht beschikt u nog over oude foto's aantekeningen, brieven etc. uit de periode 1885-1990 die het Gemeentearchief kunnen verrijken.